Kerkblad

Uit Op Weg 6 januari 2018

KERKDIENSTEN
Aanvang 10.00 uur                                                Collecte:
21 januari 2018 gebedsweek eenheid van de kerken
9.30 uur! ds. J. Dubbink en pr. M. Cavagnaro          1. Raad van Kerken
jeugdkapel                                                           2. Oecumene
kindernevendienst: Julia de Jong
geen oppasdienst

 

28 januari 2018
ds. F. van Willegen                                               1. Diaconie – Algemeen
kindernevendienst: Alie Veldman                           2. Catechese en Educatie
oppasdienst: Henriëtte Wezelman

 

4 februari 2018
ds. D. Kuiper, Ouderkerk a/d Amstel                      1. Werelddiaconaat
jeugdkapel                                                           2. Instandhouding Eredienst
kindernevendienst:
oppasdienst: Astrid Verburg

 

11 februari 2018
ds. R. van der Weg                                               1. Diaconie – Algemeen
kindernevendienst:                                               2. Missionair werk
oppasdienst: Rosalie Witjas
Kerkradio: kanaal 4 of kerkomroep.nl/Uithoorn
***
Koffiedrinken: elke zondag na de dienst
***
WEEKSLUITING IN HET HOGE HEEM, vrijdag 19.00 uur
19 januari: pr. M. Cavagnaro 26 januari: ds. J. Dubbink
2 februari: J. Bosma               9 februari: ds. R. van der Weg
***
Kopij voor Op Weg 7 kunt u inzenden tot woensdag 7 februari 20.00 uur.
***
DE BLIJDE BOODSCHAP ALS ‘ALTERNATIEF FEIT’
Het begrip ‘alternatieve feiten’ is in het afgelopen jaar een paar keer negatief in het nieuws gekomen. Dat is jammer, want het is een prachtige uitdrukking, die precies aangeeft waar geloven over gaat: vertrouwen op iets wat je nog niet kunt zien, misschien niet kunt bewijzen, maar wel heel zeker weet. Profeten en bijbelschrijvers in het algemeen bieden ons aan de lopende band alterna¬tieve feiten. Ze kondigen iets nieuws aan, dat onze vaak neerdrukkende werkelijkheid optilt en omkeert.
Het Kerstverhaal is daar een voorbeeld van. Tijdens de heerschappij van keizer Augustus en gouverneur Quirinius wordt een kind geboren dat alles anders maakt. De verteller geeft hem een stamboom via Jozef tot op David en Abraham, hij beweert tegelijk dat Jezus ‘Zoon van God’ mag heten. Als dat geen alternatieve feiten zijn! Zo biedt hij een vreugdevol alternatief, geeft zicht op een nieuwe toekomst, die realiteit wordt als je erin gelooft.
Maar dat begrip ‘alternatieve feiten’ is gekaapt. Het wordt gebruikt voor mystificaties die niet verhelderen maar verduisteren, en wat helder was in mistigheid laten verdwijnen. Ongemakkelijke waarheden die je niet goed uitkomen, worden ontkend en vervangen door een eigen versie. Fouten worden verbloemd, effecten van maatregelen worden anders voorgesteld. Dat is niet profetisch, maar bedrieglijk. Wie de opwarming van de aarde, waar 98% van de wetenschappers een menselijke oorzaak achter ziet, ontkent, en de producenten van steenkool en andere fossiele brandstoffen weer volop de ruimte geeft, die doet niets visionairs maar draait zichtzelf en anderen een rad voor de ogen. Zo misbruik je dat mooie begrip ‘alternatieve feiten’.
Waarom ik daar een punt van maak aan het begin van het nieuwe jaar? Omdat het gaat over taal en in de kerk is taal ons belangrijkste middel om de blijde boodschap uit te dragen. ‘In den beginne was het woord!’ Wij vertellen verhalen, we proberen mensen met woorden mee te krijgen in die beweging die ‘evangelie’ heet, en ze zo hoop en vertrouwen te geven. We geven ook praktische hulp, we hebben symbolische handelingen die de woorden aanvullen en ondersteunen. Maar het woord is ons eerste communicatiemiddel en daarom moeten we zorgvuldig zijn met onze taal en alert wanneer taal misbruikt wordt.
Dus laten we in dit nieuwe jaar de woorden ‘alternatieve waarheid’ en ‘alternatieve feiten’ terug kapen! We laten ze niet aan wie zijn eigen paadje wil schoonvegen, maar gebruiken ze weer voor waar ze voor bedoeld zijn: om elkaar en onszelf een nieuwe blik te gunnen op de mogelijkheden die God ons geeft.
Ds. Joep Dubbink


BEVESTIGING FLORISCA VAN WILLEGEN-KERKVLIET
In een volle dienst werd op 14 januari Florisca van Willegen-Kerkvliet bevestigd als predikant en verbonden aan onze gemeente. Met een eenstemmig ‘Ja, dat willen wij van harte’ verwelkomde de gemeente Florisca.
We kennen Florisca al ruim een jaar, eerst als stagiaire van Joep Dubbink, daarna als tijdelijk pastor om het vertrek van ds. Harold Oechies op te vangen.
In zijn overweging voor de bevestiging refereerde Joep Dubbink aan de woorden van Paulus. Paulus spoort mensen aan om te doen waar ze goed in zijn. Wie iets kan doen, moet dat ook doen. Aan de gemeente had Joep ook de oproep om Florisca de ruimte te geven om haar ambt uit te voeren.
Na een inleiding en het afleggen van de gelofte volgde de handoplegging door een schare van collega-predikanten. Onder andere ds. Harold Oechies legde zijn handen op het hoofd van zijn opvolgster.
Florisca nam de dienst over, met het bekende verhaal van Jezus die op een bruiloft in Kana water in wijn veranderde. Dit was volgens de evangelist Johannes Jezus’ eerste publieke optreden, gelijk aan dat van Florisca nu. Daarbij wilde Jezus direct een goede indruk achterlaten. ‘Het is best spannend’, vertelde Florisca – toen uit eigen ervaring. Wij zijn soms heel goed in staat om de levensvreugde van anderen te bederven. Maar Als we in liefde en barmhartigheid omzien naar de mensen om ons heen, kunnen er mooie dingen gebeuren; zoals in Kana. ‘Daar begint al iets van het Koninkrijk; daar wordt het feest.’
De dienst werd afgesloten met als slotlied ‘Bron van liefde, licht en leven’. Dat lied sluit toepasselijk af met: ‘Niets kan liefde overwinnen, liefde heeft de eeuwigheid’.

 

Interview met Florisca
Wat vond je van de dienst?
Ik was van tevoren wel gespannen. Je weet dat er veel gemeenteleden komen, maar ook veel familie en vrienden die mij überhaupt nog nooit in een dienst gezien hebben. Het ging boven verwachting goed en was wel heel bijzonder.
Je werkt hier al sinds september 2017 in verschillende rollen. Maakt dat het nog anders?
Ik maak een wisseling tussen iemand die tijdelijk als kerkelijk medewerker werkt, naar predikant. Toen ik van stagiair naar kerkelijk medewerker ging was het wel even spannend of ik die overstap kon maken, maar dat kan hier in de gemeente. De mensen geven je dat vertrouwen ook. Ik ervaar hier positiviteit en vertrouwen dat mensen in mij zien; dat ik dat wel kan. Die rolverschuiving wil ik wel maken; ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat het hier met de gemeente gaat lukken.
Hoe gaan we je de komende tijd zien?
Ik ga niet bij iedereen kennismaken, dat is niet te doen. Wel kom ik bij diverse groepen langs.
Wat voor soort predikant ben je?
Ik wil de verhalen uit dat grote verhalenboek vertellen en de saamhorigheid in de kerk laten zien. Dat is niet alleen op zondag, maar ook door de week heen. Ook wil ik mensen elkaars talenten laten benutten en ze bij elkaar brengen. Wat voor soort predikant ik ben, moet nog blijken, ik begin net.
Je wilde een goede indruk achterlaten, vertelde je in je overweging. Is dat gelukt?
Ja, ik denk het wel. Zelf ben ik tevreden. Van heel veel mensen kreeg ik na de dienst mooie cadeaus en mooie woorden.

 

WELKOM COLLEGA FLORISCA!
Wat fijn om weer een collega te hebben en wat bijzonder dat het Florisca van Willegen is geworden. Zij draait al ruim een jaar in onze gemeente mee, zij het in andere rollen dan die van predikant. Wat een voorrecht om haar in het ambt van predikant te mogen bevestigen. Ik schrijf dit vóór de bevestigingsdienst, u leest dit erna, maar ik weet nu al dat het een feestelijk en heel intens gebeuren gaat worden.
Het is u misschien opgevallen dat ik tot nu toe het woord collega voor Florisca zorgvuldig vermeden heb, juist om het nu te kunnen gebruiken. Vanaf nu zijn we met z’n tweeën: in sommige opzichten complementair (v/m, jong/oud, verder mag u het zelf bedenken) en in andere opzichten bevinden we ons sterk op één lijn. We werken nu een paar maanden echt samen en dat loopt zo soepel dat ik er alle vertrouwen in heb dat we elkaar moeiteloos zullen aanvullen en samen met Cathérine een heel prettig team zullen vormen. Dus welkom, collega!
Ds. Joep Dubbink

 

BIJ DE DIENSTEN
Oecumenische viering – 21 januari, 9.30 uur!
Op initiatief van De Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel wordt zondag 21 januari de oecumenische viering gehouden in het kader van de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid, van 21-28 januari 2018. Deze gebedsweek is een internationaal gebeuren dat al meer dan een eeuw bestaat en ontstond uit de wens van christenen om elkaar werkelijk te ontmoeten. Steeds wordt de liturgie voorbereid door een oecumenische groep uit een bepaald land. Dit jaar zijn dat de kerken uit het Caraïbisch gebied. Voor hen is armoede en het verleden van verdrukking en slavernij een belangrijk thema, daarom kozen zij uit de Bijbel het lied dat Mozes de Israëlieten liet zingen na de wonderlijke doortocht door de Schelfzee bij de bevrijding uit de slavernij van Egypte (Exodus 15). Het thema luidt: ‘recht door zee’.
De viering wordt gehouden in De Schutse en begint om 9.30 uur, voorgangers zijn pastoor Marco Cavagnaro en ds. Joep Dubbink. Het gemengde koor van de Emmaüsparochie verleent muzikale medewerking. Ook kinderen zijn van harte welkom: er is kindernevendienst.

 

Oecumenische avond
Als vervolg op de oecumenische viering is er op woensdag 24 januari een oecumenische thema-avond naar aanleiding van het thema van de zondag. De bedoeling is om samen in gesprek te gaan over de lezing en het thema. Ds. Joep Dubbink begeleidt de bijeenkomst. U bent van harte welkom in De Burght. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 28 januari
De evangelielezing deze zondag is Marcus 1:21-28. In de synagoge klinkt een nieuwe leer met groot gezag! Jezus legt de Schriften uit op een manier die de mensen niet eerder gehoord hebben! Geen dode letters, maar woorden van licht en bevrijding. Woorden die wat teweeg willen brengen, daadwerkelijk willen veranderen... maar de reactie op verandering is weerstand. Een man met een onreine geest komt dan ook in verzet, maar Jezus bevrijd de man van wat hem kluistert.
Moge het voor ons ook woorden van bevrijding zijn.
Deze zondag wordt er ook afscheid genomen van een ambtsdrager. Wij nemen na 22 jaar afscheid van Gerie van Schaik als scriba. Wij zijn Gerie uiteraard dankbaar voor haar inzet deze jaren, verderop in deze Op Weg leest u daar meer over.
Ds. Florisca van Willegen

 

AGENDA
Elke donderdag Koffieschenkerij in De Schutse van 10.00 uur tot 11.30 uur
wo 24 jan 20.00 u De Burght: thema-avond Week van de Eenheid
do 25 jan 10.15 u De Burght: Bijbelleesgroep
do 25 jan 19.00 u De Burght: meditatiegroep
wo 31 jan 20.00 u De Schutse: film ‘Hier ben ik’
do 1 feb 19.00 u De Burght: meditatiegroep
vr 2 feb 20.00 u De Schutse: KerkCafé
ma 5 feb 19.30 u De Burght: charismatische gebedsgroep
wo 7 feb tot 20.00 u: inleveren kopij voor Op Weg 7
do 8 feb 10.15 u De Burght: Bijbelleesgroep
do 8 feb 14.00 u De Schutse: seniorenmiddag
do 8 feb 19.00 u De Burght: meditatiegroep
do 8 feb 20.00 u De Schutse: kleuren van de ziel en engelen
zo 11 feb 16.00 u De Schutse: Preek van de Leek
ma 12 feb 15.00 u Achterberglaan 24: gebedskring
di 13 feb 10.00 u De Schutse: samen zingen
di 13 feb 20.00 u De Schutse: Engelen
wo 14 feb 17.45 u De Burght: sobere maaltijd (1)
do 15 feb 19.00 u De Burght: meditatiegroep
do 15 feb 20.00 u Open Hof Kerk Aalsmeer: ontmoeting met Stefan Paas
wo 14 mrt tot 20.00 u: inleveren kopij voor Op Weg 8

 

MYANMAR
Van 29 januari tot en met 18 februari ben ik afwezig vanwege een studiereis naar Myanmar. Dat heeft een bijzondere aanleiding. Zoals u misschien weet ben ik aan de Vrije Universiteit verbonden voor het vak Bijbelse Theologie. Een van mijn promovendi doceert Oude Testament aan het Myanmar Institute of Theology, de belangrijkste theologische opleiding aldaar, in de hoofdstad Yangon. Hij heeft mij uitgenodigd om een tijdje te komen, lezingen te houden en mee te doen met zijn colleges. Daarbij hoop ik hem ook te helpen met de laatste loodjes van zijn proefschrift. Van mijn kant denk ik dat het een bijzondere ervaring wordt: weg uit de westerse wereld, kennismaken met het leven van mensen in een heel andere cultuur. Ik ben te gast bij een christelijke minderheid van Baptisten te midden van een grote meerderheid van Hindoes.
Myanmar is het afgelopen jaar heel negatief in het nieuws geweest, vooral vanwege de verdrijving van de Rohingya, een moslim-minderheid. Ik ben benieuwd, ter plaatse te horen hoe daarover gedacht wordt door leden van een andere minderheid.
Ik ben de kerkenraad dankbaar dat ik deze kans gekregen heb en Florisca dat ze mij in deze weken wil vervangen. Voor dringende pastorale zaken kunt u bij haar terecht en mocht u allemaal tegelijk bij haar op de stoep staan, dan is er ook wel ‘achtervang’ geregeld. Ik hoop u eind volgende maand terug te zien, vol met indrukken en verhalen.
Ds. Joep Dubbink

 

NIEUWJAARSWENSEN
Ook dit jaar ontvingen wij als predikanten weer veel goede wensen rond Kerst en het nieuwe jaar. We danken u daar hartelijk voor! Het lukt niet iedereen persoonlijk een wens terug te sturen en misschien niet eens om van iedereen te onthouden dát u een kaart stuurde, maar op deze plaats wensen wij u allen van harte een goed, voorspoedig, vreedzaam, gezond en gezegend nieuw jaar!
Ds. Florisca van Willegen en ds. Joep Dubbink

 

KERKENRAAD
Scribaat gaat van Gerie van Schaik naar Joke Bos
Na 22 jaar neemt Gerie van Schaik afscheid als scriba. Zij heeft in al die jaren de functie van scriba met hart en ziel vervuld. Hoeveel vergaderingen zij genotuleerd heeft, gaan we maar niet tellen; het zijn er heel veel. Voorzitters kwamen en gingen terwijl Gerie op haar post bleef.
We nemen natuurlijk op gepaste wijze in de kerkenraad afscheid van Gerie, dat gebeurt eind januari. Daarna zal zij op 28 januari in een viering haar ambt neerleggen en liturgisch afscheid nemen. U kunt haar dan als gemeenteleden de hand schudden. Op deze plek willen we Gerie heel erg bedanken voor al haar betrokkenheid, inzet en de tomeloze energie waarmee zij invulling gaf aan het scribaat. Per 1 januari is het scribaat overgegaan naar Joke Bos die het al enthousiast heeft opgepakt. Gerie zult u natuurlijk nog veel tegenkomen, want zij heeft nog allerlei taken die zij gelukkig gewoon blijft doen.
Namens de kerkenraad, Marianne Mak

 

Wijziging Kerkorde
De Kerkenraad boog zich op 10 januari over voorstellen tot wijziging van de Kerkorde. De voorstellen zijn afkomstig van de generale Synode van de PKN. De voorstellen betreffen de positie van predikanten.
De wijzigingsvoorstellen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/
Bestuur en organisatie/Kerkorde/Kerkordewijzigingen/Consideraties.
Na bespreking van de voorstellen wordt een reactie vanuit de Kerkenraad naar de classis verstuurd, deze reageert weer naar de Generale Synode.
Joke Bos, scriba

 

Ontmoetingsavond met Stefan Paas
Het Breed Moderamen van de classis Hoofddorp organiseert op donderdag 15 februari een ontmoetingsavond met Stefan Paas, hoogleraar missiologie. Aanleiding voor deze avond is, dat de reorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland (Kerk 2025) bijna voltooid is. Dat betekent dat de huidige classis Hoofddorp wordt opgeheven en opgaat in de nieuwe classis Noord-Holland.
Het thema is: ‘De kerk - wat was ook weer de bedoeling?’
Alle belangstellende gemeente- en kerkenraadsleden zijn van harte welkom. Graag even aanmelden (t/m 11 februari) via een mailtje naar de scriba van de classis Hoofddorp: . Locatie: Open Hof Kerk, Aalsmeer (ingang Sportlaan 86, 1431 JA Aalsmeer).
Aanvangstijd: 20.00 uur. Einde: uiterlijk 22.00 uur.
Joke Bos, scriba

 

EEN JAAR LATER. . .
Op zondag 8 januari 2017 nam ik afscheid in De Schutse. Tien jaar heb ik als predikant met plezier en voldoening in uw midden gewerkt. Ondertussen zijn we een jaar verder. Het loslaten van u als gemeente van Uithoorn heeft best wel tijd gekost, zo heb ik gemerkt. Als je verhuist, ben je fysiek opeens op een andere plek, maar geestelijk ben je nog verbonden met wat je achterlaat. Banden die in de loop van de jaren gegroeid zijn, worden vrij plotseling doorgesneden. Het voelt vreemd als mensen die je goed gekend hebt, ziek worden of overlijden zonder dat je daar meer bij betrokken bent.
Wat dat betreft lijkt Uithoorn loslaten wel een soort van rouwproces. Daarin was het deelnemen aan de handoplegging van mijn opvolgster Florisca van Willigen op 14 januari een mooi en symbolisch moment. Het voelde als de afsluiting van een periode.
Het afgelopen jaar zijn we als gezin gesetteld in Bilthoven. Jurre is naar de middelbare school en Marit zit in groep 7. Voor Rian scheelt het dat ze nu een stuk dichter bij haar werk in Soest woont. Bovendien is het voor haar een soort van thuiskomen, omdat ze geboren is in Bilthoven en getogen in De Bilt. Zelf heb ik het gevoel op mijn plek te zijn in de Centrumkerk. Het was even wennen omdat iedere kerkelijke gemeente een eigen cultuur en manier van doen heeft. Ondertussen ben ik aardig ingeburgerd en ben ik met plezier aan het werk. Er is hier een hoop te doen op pastoraal en organisatorisch vlak. Zo zijn we druk met het voorbereiden van een Preek van de Leek en daarbij komen mijn ervaringen in Uithoorn goed van pas.
Een hartelijke groet, ds. Harold Oechies

 

BEZINNING EN VERDIEPING
Woensdag 31 januari, de film: Hier ben ik
Kan een verhaal over een Bloemendaalse kerkelijke gemeente spannend zijn? Ja dat kan, maar dan hebben we het wel over een andere spanning dan in een detective.
Een topmanager die bijna sterft tijdens de New York marathon, maar weigert op te geven, omdat hij geen verliezer wil zijn. Een vrouw die moeilijk kan verwerken dat ze na haar scheiding haar upperclass status verliest. En twee ambitieuze financials die geconfronteerd worden met een onverwerkt verleden. Iedere zondag bezoeken zij de kerk in Bloemendaal waar dominee Ad van Nieuwpoort hen een alternatief biedt voor een gejaagd bestaan, een negatief zelfbeeld en verstikkende ambities. Wars van dogma’s beent Ad van Nieuwpoort de Bijbel tot het bot uit om te onderzoeken wat deze oeroude teksten te betekenen hebben in ons fragiele bestaan hier en nu.
Het gaat over verhalen van alle dag die ons tot nadenken zetten, dus een film voor Bezinning en Verdieping. Na de film praten we door over wat we gezien hebben.

 

IN GESPREK MET….
Onze gemeente kent vele vrijwilligers. De meeste gemeenteleden doen wel iets in de kerk of hebben iets gedaan, of...., je weet nooit, gaan iets doen. Wie zijn die vrijwilligers en wat doen zij en vooral: wat betekent het vrijwilligerswerk voor hen, wat geeft het hen? In de komende nummers van Op Weg leest u hierover. Job Dienske gaat met een aantal vrijwilligers in gesprek en schrijft daar op de van hem bekende boeiende wijze over.

Deze eerste keer: Rob Voskamp, voorzitter College van Kerkrentmeesters (CvK).
Zijn baan: maritiem deskundige bij een concern op dat gebied. Hij onderzoekt bijvoorbeeld scheepsrampen.
Nu al 8 jaar voorzitter van het CvK. Hoe kwam je daar terecht en wat houdt jouw functie in?
De toenmalige voorzitter heeft hem benaderd. Rob was kort daarvoor betrokken geweest bij de verbouwing van De Schutse. De zakelijke kant van het kerkelijk gebeuren ligt hem: financieel beheer, maar ook de techniek. Rob ziet zich als teamleider. Er is een prima samenwerking en taakverdeling van en met penningmeester Piet Vingerling, administrateur Dick Hoogendoorn en secretaris Herman Veldman. Beheer van gebouwen en verhuur is geheel aan Nico van der Horst toevertrouwd. Voor de organisatie van het feitelijk onderhoud van kerken en pastorieën is Jan Bos verantwoordelijk. Het is vooral de teamgeest die het werk fijn maakt: je doet het samen en kunt op elkaar bouwen. Rob wil dat graag benadrukken.
Om in de termen van jouw beroep te blijven: Onze kerk een zinkend schip?
Neen. Natuurlijk zijn er financiële zorgen, maar er zijn genoeg liquide middelen en bezit is er in de gebouwen. Financieel beheer is vooruitkijken, problemen oplossen en zo nodig drastische maatregelen nemen. Ja, soms kan het heel moeilijk zijn. Denk maar aan de Thamerkerk. En vergeet ook niet: het gaat niet alleen om ‘beheer van bakstenen’ want je bent ook werkgever en verantwoordelijk voor salarissen.
Eindeloos vergaderen en dan ook nog ouderling? Hoe kan het naast een drukke baan?
Het vergaderen valt mee dankzij de goede taakverdeling. Wel vraagt ook het overleg met andere instanties zoals de overheid tijd. De kerkorde van PKN schrijft voor dat een aantal leden van het CvK ambtsdrager is. Volgens rooster dus de functie van ouderling van dienst. Maar je ziet hem op zondag ook vaak door de kerk benen als er een microfoonprobleem is. Hij een nogal bezig baasje? Rob lacht maar ontkent het niet. Wel zijn verzuchting dat de techniek steeds complexer wordt.
Ben je een gemakkelijk mens? En: is er iets waar jij nu al met veel plezier op terugkijkt? En dan ook nog: wie volgt jou ooit op?
Spontaan, nu al zijn mooiste terugblik: de zonnepanelen op het kerkdak. Dank aan de gemeenteleden! Samen met Herman ging hij het dak op. We kunnen nu zelfs de buurt elektra leveren. Hij een gemakkelijk mens? Nee, loop hem liever niet voor de voeten. Zijn motto: ga niet dwarsliggen; doe de dingen samen.
Opvolging is nu niet aan de orde, maar zijn functie vraagt gemiddeld niet meer dan vier uur per week. Best op te brengen en het is fijn om je met je eigen mogelijkheden voor de kerk in te zetten.

 

SENIOREN
Op donderdag 8 februari is er weer een gezellige middag in De Schutse. We beginnen om 14.00 uur, er is koffie en thee en iedereen is welkom.
Florisca van Willegen die per 14 januari als gemeentepredikant is gestart, komt bij ons om kennis te maken. We kennen haar natuurlijk al, eerst als stagiaire en nu als gemeentepredikant.
Namens de commissie seniorenmiddagen, Co Beunder-Blom

 

KIJKDEKERK
Kerststallen in De Schutse!
Al in de kerk gekeken tijdens de kersttijd? Je kon toen namelijk zomaar binnen lopen, wat was het daar mooi en gezellig! Er stonden wel veertig verschillende kerststallen uit heel veel verschillende landen! Nooit geweten dat een Protestantse Kerk er zo gezellig en gastvrij uit kon zien, bovendien kreeg je ook nog koffie of thee en was er chocolademelk voor de kinderen. Op de vrijdagmiddag voor kerst wisten oma’s met kleinkinderen de kerk goed te vinden, op een gegeven moment zat de hele tafel vol met kinderen en oma’s die gezamenlijk aan de kerststalbouwplaat aan het werk waren. Op Tweede Kerstdag bleek het zelfs een favoriet uitje, meer dan 60 bezoekers!
Als surveillant en bezoeker heb ik genoten van deze gastvrije en warme kerk, waar zo veel moois te zien was en waar spontaan boeiende en open gesprekken met bezoekers ontstonden. Op het publicatie bord in de hal hangt een groot papier met reacties van bezoekers, met daarop onder andere: ‘Ik heb genoten!’, ‘Heel mooi, kom nooit in de kerk, maar dit vind ik leuk’, ‘We komen uit Ouderkerk, hadden het in de krant gelezen, heel mooi!’, ‘Cool en leuk’, ‘Bedankt dat we er van mochten genieten, tot volgend jaar?’
Impressie van surveillant en bezoeker Rietje Rustema

 

Pride
Het Engelse woord voor ‘trots’, pride, lijkt een bredere betekenis te hebben gekregen de afgelopen jaren. Niet alleen ‘trots’ of ‘proud’, zoals je kunt zijn op een eigen prestatie, maar ook, of juist, op een beweging, iets dat klein was en nu groot mag zijn. De GayPride is daar een mooi voorbeeld van, dat werd een fenomeen.
In gelovige context was het begrip ‘trots’ lange tijd best lastig.
Moest je niet juist dankbaar en nederig zijn voor wat je eventueel ten deel viel, of voor je eigen goede eigenschappen of talenten?
Ouderen onder ons zullen dat zeker herkennen. Is trots ok?
Mattias Rouw, die een boek schreef over de Woestijnvaders, hield onlangs een verhaal over hun ‘gepaste trots’, mensen die onthecht waren en leefden als ‘rechtvaardigen en oprechten van hart’(psalm 64:11).
Geen arrogantie, maar een soort ‘vrolijke en krachtige trots’ juist omdat ze zo dichtbij God leefden. Vele mensen zochten hen op voor goede raad.
Als gelovigen lijken we vaak weinig reden tot trots te hebben.
Het lijkt soms wel of wij ook in de woestijn zitten, maar dan niet uit eigen vrije wil. Maar in de afgelopen weken rond Kerst, toen onze kerk een ruime, vredige, goede plek voor velen bleek, voelden we ons plotseling als in een oase. De mooie kerstgroepen, de lichtjes, muziek, de tafel voor een praatje en een kop koffie, persoonlijke gesprekken, de rust, de aandacht: een plek van heil. Vele tientallen mensen wisten de kerk te vinden
Ja, en toen voelden we even die gepaste trots: ‘KijkdeKerk’! Een soort ChurchPride. Gods Huis als plek voor iedereen. We mochten er wezen!
Het was mooi. En we zijn ook dankbaar.
Henriëtte Wezelman

 

DIACONIE
Naar aanleiding van onze inzamelingsactie voor Stap Verder stuurden Stap Verder ons het volgende bericht:
Het goede geven: een ander wat gunnen.
Het is overweldigend. Op onze vraag om toiletartikelen en houdbare etenswaren voor bezoekers van Stap Verder, kwam veel binnen. Alle voorraaddozen zitten vol met shampoo, douchegel, zeep, scheermesjes, body crème, tandpasta en tandenborstels en de kasten zijn weer gevuld met etenswaren. Dat is een heel ander gezicht dan een paar maanden geleden, toen de bodem van de dozen in zicht kwam en we bezoekers soms moesten teleurstellen. Nu kunnen ze zelfs kiezen tussen het ene merk tandpasta en het andere.
Het is voor onze bezoekers zo bemoedigend! Het is voor iemand die moeilijk rond komt, de huur niet meer bij elkaar krijgt of de rekeningen niet meer betaalt, niet gemakkelijk hulp te vragen. En in een gesprek moeten we vaak teleurstellen als er hulp bij het betalen van huur gevraagd wordt.
Maar dan zie je de opluchting op het gezicht, als we uitleggen dat we wel een verwijzing naar de gratis voedselpakketten van de voedselbanken en naar de kledingbank kunnen geven. En dat we ook toiletartikelen in de aanbieding hebben. Daarmee houden ze weer meer geld over voor de huur. Sommige bezoekers verbaast die vrijgevigheid wel eens, maar als we vertellen dat veel kerkleden en vrienden van Stap Verder op die manier achter hen staan ontroert ze dat.
En zo ontroert het ons, als we een gegeven zakje met toiletartikelen openen en onderin een winkelbonnetje vinden ter waarde van 25 euro. Ineens realiseer je je, dat die negen dozen een bedrag van enkele honderden euro’s vertegenwoordigen. Vele gulle gevers hebben er geld voor over om niet alleen een stukje zeep, maar zelfs heel lekkere stukken zeep en goede handcrèmes te gunnen. En anderen vinden in hun kast goede producten die niet gebruikt worden. Aan de producten die binnenkomen zie je dat er met zorg en aandacht gekozen is om iets goeds te geven. Hartelijk dank daarvoor!
Namens onze bezoekers, Erika Feenstra en Liesbeth Glas

 

Werken onder dwang, collecte 4 februari 2018
Werken onder dwang is eigenlijk hetzelfde als slaaf. In Ghana werken duizenden kinderen in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen, worden uitgebuit en kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen vanuit andere delen van het land. De leefomstandigheden zijn schrijnend. Partnerorganisatie Callenging Heights, ooit opgericht door James Kofi Annan die ook kindslaaf was en na zijn bevrijding geluk heeft gehad, bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights, vanzelfsprekend van harte aanbevolen.
Namens ZWO, Fred van de Water

 

Sobere maaltijden
De kerstboom is nog maar net de deur uit en we gaan al weer aan Pasen denken.
In de veertigdagentijd organiseren we weer sobere maaltijden in samenwerking met de parochies van De Burght en De Kwakel. Tijdens deze eenvoudige maaltijd met brood en soep en thee, ontmoeten we elkaar en bereiden we ons voor op de Paastijd.
Op 14 februari (Aswoensdag) zijn we te gast in De Burght, we beginnen dan om 17.45 uur! Op 7 maart in De Schutse en op 21 maart in De Kwakel. We eten van 18.00 tot 19.00 uur.
Het geld dat we anders aan een uitgebreide maaltijd zouden uitgeven, wordt besteed aan een goed doel. Dit jaar steunen we de Mothers Union in Oeganda. Via een vrouwennetwerk bereiken zij moeders die lijden onder huiselijk geweld, HIV besmetting en armoede. Deze vrouwen krijgen steun van het netwerk en kunnen zo hun positie in hun leefomgeving verbeteren.
De intekenlijst ligt achter in De Schutse. Opgeven kan ook telefonisch via 561439. Komt u/ je ook? U hoeft niet alle drie de maaltijden te bezoeken, één keer meedoen mag ook.
Mieneke Schotanus en Marlies van der Lely

 

Overzicht collecten november en december 2017
Hierbij het overzicht van de collecten over de maanden november en december 2017. De collecten die hiervoor in aanmerking komen, zijn afgedragen aan Kerk in Actie. De collecte van 31 december wordt in de volgende Op Weg meegenomen.
5 nov 2017 KerkinActie Najaarszendingsweek (China) € 390,15
12 nov 2017 KerkinActie BD - Op de bres voor
vluchtelingenkinderen in Nederland € 232,90
19 nov 2017 Diaconie Algemeen € 217,63
26 nov 2017 WD Project Geen kinderarbeid
op het platteland van India € 285,95
€ 1.126,63

3 dec 2017 Diaconie Algemeen               € 248,04
10 dec 2017 Amnesty International         € 271,65
17 dec 2017 Diaconie Algemeen              € 185,80
24 dec 2017 ochtend Diaconie Algemeen € 166,28
24 dec 2017 19.00 u Diaconie Algemeen € 213,24
24 dec 2017 21.30 u Diaconie Algemeen € 419,68
25 dec 2017 KIA Kinderen in de Knel –
vluchtelingenkinderen Syrië                   € 449,92
                                                        € 1.954,61
Er is een gift ontvangen van NN van € 25,- als dank voor de bloemen voor hun 50-jarig huwelijk.
Hartelijk dank voor uw gaven, College van Diakenen

 

KERKRENTMEESTERS
Actie Kerkbalans 2018
Al vele jaren wordt in onze kerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven. Het is een plek waar iedereen altijd welkom is en waar veel mensen zich ook welkom voelen! Tijdens de afgelopen Kerstdagen hebben in onze kerk veel mensen licht, troost en saamhorigheid gezocht in de verschillende vieringen. Niet alleen op zon- en feestdagen, maar ook door de week worden er activiteiten voor onze leden en voor belangstellenden georganiseerd: onder andere Bezinning en Verdieping, het KerkCafé en de Preek van de Leek.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van de leden. Daarom is er elk jaar de actie Kerkbalans. De bijdragen aan Kerkbalans zijn essentieel voor onze kerk. Mede dankzij de trouwe bijdragen hebben we samen veel tot stand kunnen brengen. U leest daarover meer in de folder in de brief die bij u wordt bezorgd. Daarom vragen wij onze leden om een bijdrage aan onze actie Kerkbalans. Wij hopen dat iedereen het werk van onze kerk financieel wil steunen.
Tegelijk met de actie Kerkbalans wordt ook de financiële actie Diaconie en Zending gehouden. De opbrengst daarvan is niet voor onszelf, maar voor de uitvoering van de diaconale taak van onze gemeente. Dat betekent omzien naar elkaar, opkomen voor mensen die (financiële) problemen hebben en de zwakkeren in de samenleving bijstaan. Dichtbij en wereldwijd.
Vanaf deze week gaan heel veel vrijwilligers uit onze kerk op pad om de brieven voor beide acties bij onze leden te bezorgen. Wij hopen dat u hen niet teleurstelt!
Namens de kerkrentmeesters, Piet Vingerling

 

KERKCAFÉ 2 FEBRUARI 2018
Ook in 2018 gaat het KerkCafé weer open. Het eerste KerkCafé wordt gehouden op vrijdag 2 februari.
Het onderwerp van deze avond is ‘Wonen in de toekomst ‘. De manier waarop we willen wonen is door de jaren heen veranderd. De laatste jaren zijn begrippen als duurzaam wonen, het zelf opwekken van energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen en levensloopbestendig wonen belangrijk geworden. Wat betekent dit voor het wonen in de toekomst? Vragen als: Hoe gaan onze huizen eruit zien? Gaan generaties weer bij elkaar wonen? Hoe denkt u zelf over deze vragen en waar zal over twintig jaar vooral behoefte aan zijn?
Michiel Raats komt hierover met ons van gedachten wisselen. Hij is architect en programmaleider bij het Nieuwe Instituut (voorheen Nederlands Architectuurinstituut).
Traditiegetrouw beginnen we om 20.00 uur en staan koffie en thee vanaf 19.45 uur gereed. De toegang is gratis, maar voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Namens de commissie KerkCafé, Gerie van Schaik

 

KANSELBIJBEL UIT 1756 - EEN APART VERHAAL

Het was rond 1950 dat mijn zus en ik wat op gingen bergen op een kleine vliering boven de slaapkamers van mijn ouders aan de Wilhelminakade. Daar lag een groot zwaar pak gewikkeld in teerpapier. Nieuwsgierig hebben we dat pak van de vliering gehaald en uitgepakt. Tot onze stomme verbazing kwam daaruit een grote kanselbijbel tevoorschijn, gedrukt in 1748 door Jacob en Pieter Keur. De Bijbel was, voorzien van veel prenten, gebonden in 1756. De rug van de Bijbel was stuk en de sloten waren tekort geworden. Ik naar mijn vader: ‘Pa, er ligt een Pieter Keur Bijbel op de vliering.’ Mijn vader wist van niets. ‘Dat is vreemd,’ dacht ik.
Later kwam ik tot de ontdekking dat in het jaar 1756 mijn voorgeslacht nog Doopsgezind was. Mijn voorvader stamde af van Tymon van Hilten (1671-1749), die ongeveer 40 jaar doopsgezinde leraar is geweest van de Vermaning in Uithoorn en Aalsmeer. In 1647 was al sprake van een Doopsgezinde Vermaning in Uithoorn, maar in 1804 waren er nog maar zeven volwassen doopleden en vijftien zielen (ongedoopte kinderen).
De Doopsgezinden van Uithoorn zijn toen samengegaan met de Doopsgezinden van Aalsmeer. De kerk werd dus gesloten. Mijn theorie is dat mijn toenmalige voorvader die Bijbel maar heeft meegenomen.
Mijn moeder heeft toen een nieuwe leren band om de kanselbijbel laten aanbrengen door een deskundige, die ook de sloten weer passend heeft gemaakt. Dat kostte haar toen duizend gulden. Op een verjaardag kreeg ik die Bijbel van haar cadeau.
In de Karel van Manderhof kwam de Bijbel op een mooie lessenaar te staan.
Ouder wordend heb ik in mijn testament en levenstestament op laten nemen dat ik, na overleg met zussen en kinderen, de Kanselbijbel ga vermaken aan de Doopsgezinde gemeente in Aalsmeer.
Die gemeente is daar erg blij mee. Ze gunnen mij een lang leven, maar vinden het jammer dat ze moeten wachten tot ik de Karel van Manderhof moet verlaten. Daarom hebben we bedacht dat de Bijbel wel een paar maanden in Aalsmeer kan logeren.
Dat is onlangs in een speciale dienst, waar ik bij moest zijn, gebeurd.
In de meditatie gaf predikant mevrouw Liesbeth Geijlvoet aan, dat er nu wel een mooie Bijbel in de kerk was, maar dat het (in mijn woorden) natuurlijk om de inhoud van de Bijbel gaat.
Aardig detail : Hoe komt het nu dat ik PKN-er ben en niet Doopsgezind?
Een voorvader van mij ging vrijen met ene Anna Fokker, die lid was van wat toen heette Gereformeerde kerk en nu de Hervormde Kerk is in Wilnis. Dat gaf problemen. Het compromis was: ze mochten trouwen, maar de kinderen moesten gedoopt worden in de toen Gereformeerde Kerk in Wilnis. Dat is zo in 1804 gebeurd. Mijn voorvader bleef tot aan zijn dood doopsgezind.
Anton van Hilten

Redactie kerkblad Op Weg

Kerkblad 'Op Weg'
CoverOpWeg200509 Elke vier weken verschijnt Op Weg,
kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Uithoorn.
Delen hieruit staan op deze website. Het hele kerkblad lezen?
Stuur een e-mail naar
o.v.v. Tekst kerkblad.
We sturen Op Weg toe als pdf-bestand.
         Redactie kerkblad 'Op Weg'


Inleveren kopij
Kopij dient een week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur
in bezit te zijn van de redactie:
nr                   Kopij inleveren          Uitgave datum        

1.                           wo 30 augustus               ma   4 september

2.                           wo 20 september            ma 25 september

3.                           wo 11 oktober                 ma 16 oktober

4.                           wo 15 november             ma 20november

5.                           wo 13 december             ma 18 december (kersteditie)

6.                           wo 10 januari 2018         ma 15 januari 2018

7.                           wo   7 februari                ma 12 februari

8.                           wo 14 maart                    ma 19 maart(paaseditie)

9.                           wo 11 apr                        ma 16 april

10.                       wo   9 mei                       ma 14 mei

11.                       wo   6 juni                        ma 11 juni

12.                       wo 11 juli                         ma 16 juli

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


         Redactieleden
Cees van Duren
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953
Henny Groeneweg
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062
Bezorging Op Weg
kerkelijk bureau

Jaco Oosterlee
Geometrieln 192
1421 LD
Uithoorn
tel 0297-566402
Bas Joosse
Puttersbos 173
2134TG, Hoofddorp

tel 06 10146312
 
Redactie website
Bas Joosse
         Illustrator
Co Walinga
 

 

Subcategorieën

Meditatie uit kerkblad Op Weg

DE BLIJDE BOODSCHAP ALS ‘ALTERNATIEF FEIT’

Het begrip ‘alternatieve feiten’ is in het afgelopen jaar een paar keer negatief in het nieuws gekomen. Dat is jammer, want het is een prachtige uitdrukking, die precies aangeeft waar geloven over gaat: vertrouwen op iets wat je nog niet kunt zien, misschien niet kunt bewijzen, maar wel heel zeker weet. Profeten en bijbelschrijvers in het algemeen bieden ons aan de lopende band alterna­tieve feiten. Ze kondigen iets nieuws aan, dat onze vaak neerdrukkende werkelijkheid optilt en omkeert.

Het Kerstverhaal is daar een voorbeeld van. Tijdens de heerschappij van keizer Augustus en gouverneur Quirinius wordt een kind geboren dat alles anders maakt. De verteller geeft hem een stamboom via Jozef tot op David en Abraham, hij beweert tegelijk dat Jezus ‘Zoon van God’ mag heten. Als dat geen alternatieve feiten zijn! Zo biedt hij een vreugdevol alternatief, geeft zicht op een nieuwe toekomst, die realiteit wordt als je erin gelooft.

Maar dat begrip ‘alternatieve feiten’ is gekaapt. Het wordt gebruikt voor mystificaties die niet verhelderen maar verduisteren, en wat helder was in mistigheid laten verdwijnen. Ongemakkelijke waarheden die je niet goed uitkomen, worden ontkend en vervangen door een eigen versie. Fouten worden verbloemd, effecten van maatregelen worden anders voorgesteld. Dat is niet profetisch, maar bedrieglijk. Wie de opwarming van de aarde, waar 98% van de wetenschappers een menselijke oorzaak achter ziet, ontkent, en de producenten van steenkool en andere fossiele brandstoffen weer volop de ruimte geeft, die doet niets visionairs maar draait zichtzelf en anderen een rad voor de ogen. Zo misbruik je dat mooie begrip ‘alternatieve feiten’.

Waarom ik daar een punt van maak aan het begin van het nieuwe jaar? Omdat het gaat over taal en in de kerk is taal ons belangrijkste middel om de blijde boodschap uit te dragen. ‘In den beginne was het woord!’ Wij vertellen verhalen, we proberen mensen met woorden mee te krijgen in die beweging die ‘evangelie’ heet, en ze zo hoop en vertrouwen te geven. We geven ook praktische hulp, we hebben symbolische handelingen die de woorden aanvullen en ondersteunen. Maar het woord is ons eerste communicatiemiddel en daarom moeten we zorgvuldig zijn met onze taal en alert wanneer taal misbruikt wordt.

Dus laten we in dit nieuwe jaar de woorden ‘alternatieve waarheid’ en ‘alternatieve feiten’ terug kapen! We laten ze niet aan wie zijn eigen paadje wil schoonvegen, maar gebruiken ze weer voor waar ze voor bedoeld zijn: om elkaar en onszelf een nieuwe blik te gunnen op de mogelijkheden die God ons geeft.

Ds. Joep Dubbink

CB Login