Kerkblad

Uit Op Weg 3, 2017

KERKDIENSTEN

Aanvang 10.00 uur                                                         Collecte:

22 oktober 2017                                                                            

         mevr. F. van Willegen-Kerkvliet                      1. Project Werelddiaconaat

         jeugdkapel                                                               2. Instandhouding Eredienst

         kindernevendienst: Julia de Jong

         oppasdienst: Liesbeth Geudeke

29 oktober 2017                                                                            

         ds. J. Dubbink                                                         1. Diaconie – Algemeen

         kindernevendienst: Alie Veldman                 2. Instandhouding Eredienst

         oppasdienst: Henriëtte Wezelman                3. Jeugdwerk

5 november 2017                   Gedachtenisdienst                 

         ds. J. Dubbink                                                         1. Kerk in Actie Zending

         jeugdkapel                                                               2. Instandhouding Eredienst

         kindernevendienst: Kirsten Groeneweg

         oppasdienst: Koen de Bruin

12 november 2017                Dankdienst gewas en arbeid                             

         ds. J. Dubbink                                                         1. Kerk in Actie Binnenland

         kindernevendienst:    Julia de Jong                2. Instandhouding Eredienst

         oppasdienst: Andrea Veldman

19 november 2017                                                                       

         mevr. ds. S. Bloemert, Heerlen                       1. Diaconie – Algemeen

         jeugdkapel                                                               2. Instandhouding Eredienst

         kindernevendienst: Mieke van Amerom

         oppasdienst: Astrid Verburg

Kerkradio: De Schutse kanaal 4 of kerkomroep.nl/Uithoorn

***

Koffiedrinken: elke zondag na de dienst

***

WEEKSLUITING IN HET HOGE HEEM, vrijdag 19.00 uur

20 oktober: ds. J. Dubbink                       27 oktober: T. van Meijgaarden

3 november: ds. R. van der Weg           10 november: J. Bosma

17 november: ds. W. Eeltink

***

Kopij voor Op Weg 4 kunt u inzenden tot woensdag 16 november 20.00 uur.

‘VRIENDEN DIE ZIJN OVERLEDEN’

Afgelopen week kwam ik op het station een vriend tegen. Dat dacht ik tenminste; hij leek er alleen maar op. Voordat hij dichterbij kwam en ik dat kon zien, bedacht ik dat hij het vermoedelijk niet zou zijn: hij woont hier niet, hij komt hier nooit. Toen ineens brak het besef door dat hij het echt niet kon zijn: hij is bijna twee jaar geleden overleden. Hem zomaar ontmoeten is niet onwaarschijnlijk maar echt onmogelijk, voor altijd.

Heel even ervaar je op zo’n moment het pijnlijke van de dood. Even maar, en het ging over een vriend die ik graag nog eens gesproken had, maar die geen grote plaats in mijn leven innam. Hoeveel te meer, wanneer dat wél het geval is.

Logisch dat zoveel mensen verlangen naar, proberen te geloven in, een weerzien, een ontmoeting over de grenzen van de dood heen. Is dat er? Ik krijg die vraag geregeld voorgelegd, en ik voel me ermee onthand.

De ene helft van de vraag is vaak ‘wat zegt de Bijbel?’. Dat kan ik wel beantwoorden: de Bijbel zegt niet zo veel over het hiernamaals, het oude testament al helemaal weinig. In de tijd tussen oude en nieuwe testament kwam de gedachte steeds meer op, dat het met de doden niet zomaar afgelopen kon zijn. De slachtoffers van hevige vervolgingen, Joden die om hun geloof doodgemarteld werden, moesten die het doen met ‘je wordt herinnerd als een dapper mens, een trouw gelovige’? Zou er niet een toekomst voor hen zijn? De vraag stellen werd hem beantwoorden: Ja natuurlijk, onze God is trouw over de dood heen. En weerzien? Ook al weinig te melden. Jezus betoogt dat er een opstanding is (Luc. 20:27-40), maar van iets als huwelijk zal geen sprake zijn. Het lijkt te gaan om iets heel anders dan een voortzetting van dit leven op ongeveer gelijke wijze.

Dat is het Bijbelse verhaal. Niet veel, tegenover natuurwetenschap die vrij stellig zegt: als er al iets is als een ziel, een menselijke geest, dan is die gebonden aan het lichaam; geen beleving, geen ‘software’, zonder de ‘hardware’ van het lichaam.

Wat doen we? Als we alles weggeredeneerd hebben, durven we dan nog iets te geloven? Is er een weg voorbij de zekerheden van weleer maar ook voorbij het platte ‘wat ik niet kan aantonen is er niet’? Voor mij, naïef als het mag klinken, blijft het vertrouwen dat een mens bij God geborgen is in leven en sterven. Hoe, persoonlijk of onpersoonlijk, met of zonder ontmoeting? Geen idee. Het helpt ook niet direct: mijn vriend krijg ik niet meer te spreken. Maar Goddank: ik hoef hem niet in ‘de ijskou van voorbij’ te denken (Lied 733), maar mag zijn naam met die van de Eeuwige verbonden weten. Dat troost mij.

Ds. Joep Dubbink

BIJ DE DIENSTEN

Dienst van komen en gaan – terugblik op 1 oktober

In de vorige Op Weg is al geschreven over deze dienst, waarin afscheid werd genomen van pastoraal werker Ria Alfrink, onder dankzegging voor haar gedrevenheid, haar grote inzet voor mensen, en haar humor. Onze nieuwe scriba Joke Bos werd in het ambt van ouderling bevestigd, zij zal in de komende maanden worden ingewerkt door Gerie van Schaik.

Maar over de ‘afterparty’ van deze dienst kan nu pas geschreven worden, want daar zaten een paar verrassingen in. We namen afscheid van Henk van Dijkhuizen, na vijftig jaar de orgels bespelen in deze gemeente – een heel bijzonder jubileum. Henk werd natuurlijk geprezen om zijn orgelspel, om zijn inzet (blijven studeren!), om zijn samenwerking met anderen en om zijn betrokkenheid bij de gemeente, en dat werd onderstreept met applaus en bloemen, maar óók met een onderscheiding: het draaginsigne in goud met briljant van de Vereniging van Kerkrentmeesters. Misschien dat dát nog verwacht was, maar zeker niet het lied waarmee een gelegenheidskoor o.l.v. Guusta Mathlener Henk toezong. Dat lied bezong zowel de dank als de weemoed van het afscheid: ‘Wij zingen voor jou hier dit vrolijk lied, maar afscheid nemen geeft ook wel wat verdriet ... Dank, dank, wij danken jou in koor...’

Henks dankwoord onderstreepte nog eens, hoezeer hij het spelen met plezier en inzet heeft gedaan; en hij blijft lid van de commissie eredienst, als ‘gewoon gemeentelid’ maar wel met al zijn ervaring.

Een verrassing was er ook voor Willem van Tilburg, want die kreeg dezelfde onderscheiding ‘opgespeld’ – alhoewel, praktisch ging dat bij beide heren wat moeizaam, vanwege ontbrekende gaatjes in revers... Ook Willem heeft voldoende jaren gespeeld om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen, ook hij werd hartelijk bedankt voor zijn muzikale bijdragen en zijn samenspel met diverse koren en solisten die hij meebracht. Zijn gedachte dat de onderscheiding een stille hint zou zijn om ook maar eens te stoppen werd ter plekke met luid applaus ontkracht: we hopen dat hij ons nog een hele poos op orgel en piano zal begeleiden, samen met de beide andere organisten.

André Borgman nam afscheid als koster – hij blijft ‘gastheer’, zoals u weet – en ook dat verliep niet ongemerkt. Hij werd toegesproken door Rob Voskamp, voorzitter van het college van Kerkrent­meesters, die aanstipte hoe Marijke en André een team vormden en elkaar aanvulden, en hoezeer Marijke in de praktische organisatie gemist wordt, terwijl André het gastheerschap op het lijf geschreven is. André antwoordde met een dankwoord waarin hij benadrukte hoe graag hij het werk gedaan heeft. en wat een plezier het was om juist in het huis van de Heer gastheer te mogen zijn. Hij zong een lied (melodie: het Wilhelmus!) waarin hij dat ook muzikaal onderstreepte, begeleid door Wim Brands op de piano – ze kunnen zo gaan optreden. Ook voor hem was er langdurig applaus.

Vervolgens waren er bloemen voor iedereen, natuurlijk ook voor Marten Renaud, die vanaf begin oktober een aantal taken van André zal overnemen, met name de zondagse erediensten en de coördinatie van de inkoop en de voorraad. Welkom, en veel voldoening en plezier gewenst in het werk!

Zondag 22 oktober

Het leesrooster brengt ons deze zondag bij een bekend, maar beeldend verhaal: de verlamde man die door zijn vrienden bij Jezus wordt gebracht (Mat. 9:1-8). Ook een bekend verhaal kan ons nog tot uitdagingen stellen. Ten eerste de praktische overweging uit welke vertaling we zullen lezen. De NBV laat namelijk achterwege dat Jezus de verlamde man aanspreekt met het relationele woord ‘kind’ , in dit verhaal niet onbelangrijk. De Willibrordvertaling gaat voor ‘vriend’, de HSV komt het dichtst in de buurt met ‘zoon’. Ik zal de vertaalkwesties deze zondag verder zoveel mogelijk achterwege laten, maar we zullen merken dat Jezus zich in verbinding stelt met deze man, en hem (en ons) moed en vertrouwen geeft om de verlamming te doorbreken en op te staan.

Florisca van Willegen

Gedachtenisviering 5 november

Binnenkort zullen wij diegenen gedenken, die in het afgelopen jaar in ons midden gestorven zijn. We doen dat de laatste jaren op de eerste zondag van november, in verbondenheid met onze Rooms-Katholieke broeders en zusters die op 1 en 2 november Allerheiligen en Allerzielen vieren.

Het overlijden van een naaste is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan meemaken (zie ook de meditatie). Het spreekt vanzelf dat we als kerk om hen heen staan die gemis en verdriet ervaren. Dat temeer omdat wij ook, in alle bescheidenheid, misschien niet zozeer iets te zeggen hebben over dood en leven, als wel iets kunnen aanreiken om te doen, een ritueel, een gebaar van betrokkenheid en vertrouwen. Zoals gebruikelijk noemen we alle namen en steken we voor elk van hen een kaars aan, licht van de Paaskaars, in het vertrouwen dat bij God ieder mensenleven bekend is en geen mens verdwaald raakt, hoezeer voor ons ook door de dood onbereikbaar. En wij geloven dat ook wij die rouwen ons gezien mogen weten, niet alleen zijn in ons verdriet, maar gedragen worden door mensen en door God. Met lied 733, dat we zullen zingen:

Vrienden die zijn overleden,

al wie ons zijn voorgegaan,

vouw ze samen in de vrede

van uw ene naam.

Laat ze niet tot niets bevriezen

in de ijskou van voorbij,

laat hun namen nieuw geschieden

aan uw overzij.

Allen die zo, zonder adem

biddende, zijn voorgegaan,

bind ze samen in het amen

van uw vaste naam.

Hieronder de namen van hen die wij dit jaar gedenken, met hun leeftijden.

Lucas Hilbrands                                                                   92

Elisabeth Cornelia Strubbe-van Vliet                               62

Maartje Verhagen                                                               91

Marijke Borgman-Otten                                                     69

Pieter Jansen                                                                        76

Gerrit Jan Schuiteboer                                                       86

Teuna in ’t Veld-Batenburg                                               87

Wilma Marieke de Vries-de Bruijn                                  69

Arnold Anderiessen                                                           76

Neeltje Eikelenboom-den Ouden                                   88

Antje Verhoef-Fiege                                                          90

Hermina Johanna van Vegten-Lobbes                           92

Maria Francisca Margaretha Hoogland-Klaver            89

Ferdinandus Wintersberger                                            95

Jan Maarten Jongkind                                                      50

Anne Marie van den Dool-Liong-A-Jin                           64

Leonardus Franciscus Freek                                            88

Antje van der Linden-Rietkerk                                        88

Arnoldus Willem Jacobus de Wit                                   86

Frans van der Linden                                                       88

Geertje Boere-Mac-Leane                                              90

Folkert de Weijer                                                             96

Berend Baarschers                                                           91

Adriaan Wilhelm van den Berg                                      80

Wilhelmina Ronner-de Jager                                          87

Pieternella Hakker-Buis                                                   91

Elisabeth van Tol-Hoogendoorn                                    92

Helena Maria Jaasma-Waal                                            81

Daantje Oudhuizen-Verbeek                                          84

Maarten Beunder                                                             73

Catharina Klazina Postema-Veldman                            85

Jan Willem Sikking                                                            84

Het Kwartet verleent muzikale medewerking aan de dienst, samen met organist Ton Kodde. We hopen dat woorden, muziek en gebaar tot troost zijn voor wie rouwen om hun geliefd, en ook voor anderen die iemand gedenken die elders overleed, of langer geleden. De kaars die voor ieder is aangestoken tijdens de dienst kan na afloop door de familie worden meegenomen. Daarnaast is er na de dienst gelegenheid, bij het stiltecentrum een kaars aan te steken voor wie niet genoemd wordt, maar wel gemist.

Ds. Joep Dubbink

TOP2000 DIENST – HULP BIJ KOORPARTIJ

Oudejaarsdag

TOP 2000 tijd… mooie muziek… goede teksten… genoeg ingrediënten voor een goede TOP 2000 dienst. Wij als Exodus zijn goed van start gegaan met de eerste repetitie. Nu moet je goede nummers ook écht goed neerzetten en daarvoor hebben we de hulp nodig van zangers en zangeressen die het leuk vinden om bij twee nummers de koorpartijen voor hun rekening te nemen. De stijl is stevige (black) gospel/pop waar wel wat power achter mag zitten.

Lijkt het je leuk? Schiet één van ons aan tijdens onze repetitie en/of stuur een mailtje naar

Exodus en het Top2000 Team (Alie Veldman & Rob Voskamp)

NOODOPROEP VOOR COLLECTANTEN

Wie o wie wil ons collectanten collectief komen versterken?

Wie wil zich wel graag inzetten voor onze kerk,

maar op ziet tegen al die vergaderingen?

Sluit u dan aan bij de collectanten.

Het groepje mensen dat de collecten doet, wordt steeds kleiner.

Heeft u niet zoveel tijd, maar wilt u wel af en toe op zondag helpen met collecteren, neem dan contact met mij op na de dienst tijdens de koffie, telefonisch of via de mail.

Henny Groeneweg-Broekhuizen

06 23358687/0297 870062

AGENDA

Elke donderdag Koffieschenkerij in De Schutse van 10.00 uur tot 11.30 uur

zo   22 okt    na de kerkdienst: gemeentevergadering

di    24 okt    19.30 u  De Schutse: Commissie Oecumenische Reizen: Ierland

do   26 okt    19.00 u  De Burght: meditatiegroep

di    31 okt    20.00 u  De Schutse: Grote theologen (1): Luther

do     2 nov   10.15 u  De Burght: Bijbelleesgroep

do     2 nov   12.30 u  De Schutse: 'lekker eten in De Schutse'

do     2 nov   19.00 u  De Burght: meditatiegroep

wo    8 nov   19.30 u  De Schutse: film: La fille inconnue

do     9 nov   19.00 u  De Burght: meditatiegroep

zo   12 nov   14.00 u  Schipholwake

ma  13 nov   15.00 u  Buitenhof 90: gebedskring

di    14 nov   10.00 u  De Schutse: samen zingen

do   16 nov   10.15 u  De Burght: Bijbelleesgroep

do   16 nov   19.00 u  De Burght: meditatiegroep

do   16 nov   20.00 u  De Schutse: Grote theologen (2): Calvijn

do   16 nov   tot 20.00 u: inleveren kopij voor Op Weg 4

wo  22 nov   20.00 u  De Schutse:

                                        De Bijbel verbeeld in middeleeuwse handschriften

do   23 nov   19.00 u  De Burght: meditatiegroep

vr    24 nov   20.00 u  De Schutse: KerkCafé

wo  13 dec   tot 20.00 u: inleveren kopij voor Op Weg 5

50 JAAR ORGANIST, 1967-2017

Graag wil ik hierbij iedereen bedanken die mijn afscheid als organist op zondag 1 oktober tot een feest heeft gemaakt.

Allereerst de hartverwarmende toespraak van ds. Joep Dubbink die schetste dat ik vanaf 1967 de gemeentezang had begeleid op de orgels van de Kruiskerk, Thamerkerk en De Schutse. Hij refereerde aan de fijne samenwerking tussen predikant en organist.

Vervolgens kwamen tot mijn verrassing uit alle hoeken en gaten van de kerk zo’n 40 projectkoorleden het podium op die met Guusta Mathlener aan de piano een feestelijk lied inzetten op een bekende dansmelodie uit het Liedboek en nog wel vierstemmig gezongen ook! Deze ode trof mij in het bijzonder omdat ik vele jaren het projectkoor o.l.v. Guusta heb begeleid.

Na deze huldiging werd mij door de voorzitter van de kerkrentmeesters, Rob Voskamp, een prachtige onderscheiding uitgereikt met het beeldmerk van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Door een te nauw knoopsgat lukte het opspelden niet erg, maar dat euvel is inmiddels verholpen, zodat het Draaginsigne in goud met briljant nu goed zichtbaar is.

In mijn dankwoord refereerde ik aan de fijne samenwerking met de huidige collega’s Ton Kodde, Willem van Tilburg en Wim Brands en denk ook met genoegen terug aan het contact met Aart van der Knaap – die helaas niet meer in ons midden is – en Ger Lagendijk. En natuurlijk mag ik Wim van der Spek niet vergeten, die prachtige muziek heeft geschreven en onder wiens leiding ik vele jaren de Kantorij heb begeleid.

De cd die in 2013 met een aantal orgelwerken uitkwam, had ik nooit kunnen realiseren zonder de support van mijn bezielende leraar Eric Jan Joosse bij wie het een feest was te studeren.

Na afloop was er een feestelijk samenzijn met kinderen en kleinkinderen en heerlijke koekjes gebakken door Rola Jakob en een prachtige orgeltaart van Eddy Rijlaarsdam.

En natuurlijk ook dank aan alle andere gemeenteleden die mij na afloop van de dienst de hand schudden en hun waardering uitspraken voor al die jaren waarin ik de lofzang gaande heb gehouden.

Henk van Dijkhuizen

KERKENRAAD

Toekomst Thamerkerk

U bent van harte uitgenodigd voor een gemeentebijeenkomst na de viering op zondag 22 oktober. De kerkenraad heeft in de vergadering van 27 september een voorlopig besluit genomen om een koper te zoeken voor de Thamerkerk. Dit voorgenomen besluit willen we graag met u bespreken.

Op 9 en 10 september namen we afscheid van de Thamerkerk als plek waar we bij elkaar komen voor de eredienst. Vanaf dat moment houden we als Protestantse Gemeente te Uithoorn alleen vieringen in De Schutse. Het was een heel proces om tot die beslissing te komen en het is een heel proces om een kerkgebouw emotioneel en feitelijk los te laten. We zitten nog midden in dat proces. U als gemeentelid, als u gewend was naar de Thamerkerk te gaan, om uw plek in De Schutse te vinden. En wij met elkaar als protestantse gemeente om een beslissing te nemen over de toekomst van de Thamerkerk. Want wat gaat er met de Thamerkerk gebeuren?

De Thamerkerk is eigendom van de PGU en wordt geëxploiteerd door Stichting Behoud Historisch Erfgoed Uithoorn. De niet-kerkelijke activiteiten gaan voorlopig gewoon door. De kerkrentmeesters hebben de mogelijkheden voor de Thamerkerk onderzocht. Zij zijn daarbij ondersteund door Stichting Kerkelijk Waardebeheer, een ervaren partij met herbestemming van kerken. Dat onderzoek leidde tot een advies aan de kerkenraad en tot een voorgenomen besluit tot verkoop. We lichten tijdens de gemeentebijeenkomst dit besluit toe en u kunt dan al uw vragen stellen. 

Kunt u op 22 oktober niet aanwezig zijn, dan kun u uw reactie ook doorgeven aan ondergetekende via of 0297 540195.

Namens de kerkenraad, Marianne Mak

JEUGD/DIACONIE

Actie Schoenmaatjes

Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!

Wij doen ook mee!

In de maand november zetten we ons in om schoenendozen te versieren en te vullen. Iedereen die van knutselen houdt mag op zaterdag 4 november van 10.00 - 12.00 uur in de jeugdruimte een schoenendoos komen versieren. De kinderen in de kindernevendienst van 29 oktober maken er nog meer van. Voor dozen en knutselspullen wordt gezorgd.

Als u niet van knutselen houdt, kunt u toch aan de actie meedoen. De schoenendozen moeten namelijk ook gevuld worden. We denken aan: schoolspullen (schriften, pennen, potloden, enz.), kleine knuffels, speelgoed, toiletartikelen (tandpasta, tandenborstel, haarspullen, enz.) U hoeft geen complete schoenendoos te vullen (mag natuurlijk wel) ,ook losse artikelen zijn welkom. Op zondag 12, 19 en 25 november kunt u spullen inleveren.

De gevulde schoenendozen moeten ook verzonden worden. De diaconie staat garant voor de kosten, maar giften zijn natuurlijk van harte welkom. Hiervoor staat een schoenendoos in De Schutse. We hopen dat we meer dan 25 schoenendozen kunnen vullen en kinderen in ontwikkelingslanden blij kunnen maken.

Namens de jeugd, Natasja Bos en de diaconie, Mieneke Schotanus

BEZINNING EN VERDIEPING

Film waarin de hoofdpersoon haar principes volgt.

Woensdag 8 november om 19.30 uur wordt de film: La fille inconnue vertoond.

‘Ik had wat moeten doen; ze had dan nog geleefd als ik had ingegrepen’.

Ver na het spreekuur belt iemand bij een huisarts aan. Dan begin de film, met een arts, een stagiaire, patiënten, gewone mensen, gewone gebeurtenissen, op één na, die de film spannend maakt, maar niet als een detective. Maar hij gaat wel ergens over! Het gaat over integriteit, over het gevecht tegen onverschilligheid, over trouw, over respect voor het onaanzienlijke en het verachte.

De film gaat over het standvastige opkomen voor een enkel mens van wie het leven geheel weg gesponst dreigt te raken.

Het is dus een film waar veel over te zeggen is en nagepraat moet worden, dus een film voor Bezinning en Verdieping. Wees op tijd, want de film begint om 19.30 uur in De Schutse.

Namens de commissie Bezinning en Verdieping, Peter Lucas

500 jaar Reformatie

Voor als het u ontgaan mocht zijn: deze maand is het 500 geleden, dat van Luther en zijn 95 stellingen! Dat wordt in heel de protestantse wereld herdacht. Wij doen dat onder andere met maaltijden met gesprekken, in de kerkdienst van 29 oktober zal er aandacht voor zijn. Bovendien wil ik de twee jaarlijkse leerhuisavonden over ‘Grote Theologen’ dit jaar besteden aan Maarten Luther en Johannes Calvijn. Tot nu toe heb ik theologen besproken uit het recente verleden, soms nog in leven, maar deze twee hebben ook na vijf eeuwen nog grote invloed op hoe wij denken en geloven. Ze hebben ons gevormd, maar soms misschien ook wel misvormd, we staan op hun schouders en we zetten ons soms tegen hen af. Maar het eerlijkst is, hen nog eens aan het woord te laten en te proberen iets van hen te begrijpen in hun eigen tijd.

De eerste avond, over Maarten Luther, is natuurlijk op De Dag Zelf, dinsdag 31 oktober. De tweede, over Johannes Calvijn, is op donderdag 16 november. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur in De Schutse.

Het is nogal ambitieus, om deze beide werkelijk grote theologen in één avond over het voetlicht te krijgen. Daarom is het verhaal dat ik wil vertellen al van tevoren beschikbaar, het ligt in de kerk. U mag (hoeft niet) het van tevoren doorkijken. Als u er belangstelling voor heeft en niet naar de kerk kunt komen, probeer het via een ander te laten bezorgen of neem contact op met ondergetekende.

Ds. Joep Dubbink

KIJK DE THOMASKERK, KIJK DE SCHUTSE!

Toen ik voor de eerste keer de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid binnenstapte, keek ik mijn ogen uit! Bij het binnenkomen in de hal zag ik: een marmeren vloer, houten tafels in een groot vierkant, op elke tafel bloemen. Een grote lichte bar. Brede marmeren vensterbanken met keurige stapeltjes actuele flyers. Warme verlichting.

En last but not least: een knallend kleurig glas-in-loodraam van Karel Appel.

Rood, geel, blauw, zwart. Tjonge jonge, wat een entree!     Prachtig.

Hoe kan dat eigenlijk, een kerk die zo kostbaar is ingericht? En kan dat eigenlijk wel?

Later las ik ergens, dat na de bouw, in 1966, een groep mensen is weggegaan, juist om deze reden: te kostbaar, te elitair, zo willen wij onze kerk niet hebben. Die vragen waren er dus toen ook. 

Blijkbaar wilden mensen uit het rijke Zuid een mooie kerk en ze staken daar geld in.

Wat was hun motivatie? Misschien wel 'Kijk onze kerk eens!' Met een andere lading dan de onze van nu, als we zeggen: 'Kijk de kerk'?

Zij konden toen niet weten, dat juist dit kerkgebouw qua uiterlijk perfect zou gaan passen bij de glamour van de Zuid-As. 

Maar ook die Zuid-As, waar bezinningscentrum 'De Nieuwe Poort' juist in die omgeving van geld en succes, verbinding met de minder bedeelde kant van de maatschappij tot stand heeft gebracht, onder leiding van ds. Ruben van Zwieten. Waar ook De Thomaskerk een rol bij speelt, want behalve cultuur en theologie staat ook sociale betrokkenheid hoog in het vaandel. 

Ook deze kerk is zichtbaar in zijn eigen buurt en mag er zijn. 

De gulle gevers van toen hadden dit zo niet kunnen bedenken. 

En dan De Schutse! Gebouwd in datzelfde jaar 1966. Waarschijnlijk ook met grote verwachtingen, maar zeker niet met de gedachte dat de kerk zo snel te groot zou blijken. 

En nu? Er is veel veranderd op het kerkelijk erf. Niets is meer vanzelfsprekend, maar we zijn er nog. In en rondom onze kerk gebeurt veel. Soms lijkt het of we daaraan gewend zijn en het gewoon vinden. Maar het is niet gewoon, het is bijzonder, de kerk aanwezig in de maatschappij.

Wat betreft ons kerkgebouw: wij concentreren ons nu, na het, met pijn in het hart, verlaten van de Thamerkerk, op de 'tent' vlakbij het winkelcentrum, middenin de buurt, zichtbaar voor iedereen.

Kijk de kerk!

Zonnepanelen, gordijnen open, het 'reclamezeil' op het dak, mensen die komen en gaan. De vlag, de klok, de bloemen van André. De ster straks als teken van hoop voor het raam. Misschien later een boom met lichtjes, zichtbaar vanuit het winkelcentrum.

We zijn er en mogen er zijn: 'Kijk de Kerk'!

We zijn onderweg.

Henriëtte

FOLDERS BESCHIKBAAR

Er is een nieuwe versie gemaakt van de folder, bestemd voor mensen die belangstelling hebben voor onze gemeente. Er staat informatie in over wie wij zijn en over de belangrijkste activiteiten, en een aantal adressen en contactmogelijkheden.

De folders worden via de secties verspreid onder de contactpersonen en liggen ook in de kerk, als u er een paar nodig hebt. Als u ze niet kunt vinden, neem dan even contact op met Ton Kodde of met ondergetekende.

Joep Dubbink

'LEKKER ETEN IN DE SCHUTSE'

Een leuk bericht: de leerlingen van Praktijkschool Uithoorn gaan weer samen met hun docenten voor ons koken. Het was even puzzelen, vorig jaar kwamen we daar niet goed uit, maar gelukkig dit jaar weer wel.

Naomi, docent, wil weer warme maaltijden klaarmaken met haar leerlingen, in plaats van de broodjes van vorig jaar. Voor hen leuker en leerzamer en voor ons heerlijk. Het zijn voedzame en gevarieerde maaltijden, je hoeft niet meer te koken 's avonds!

Naomi gaat er een thema van maken: elke maand staat er een ander land centraal. Zo kunnen de leerlingen zich van te voren verdiepen in het betreffende land en de bijbehorende keuken.

Speciale wensen, zoals allergieën, diëten kun je op de intekenlijst aangeven, dan komt het goed.

De maaltijden worden aangeboden op donderdag 2 november en 7 december. Daarna in het nieuwe jaar elke derde donderdag van februari tot en met juni.

Het programma blijft: vanaf 12.30 uur inloop met een drankje, om 13.00 uur aan tafel en afsluiten met een kopje koffie. Dat zal dan rond 14.30 uur zijn.

Intekenlijst op tafel achterin de kerk. Wees welkom!

Namens het maaltijd-team, Antoine van Mulukom en Henriette Wezelman

, 561517 of persoonlijk bij één van ons.

KLEINE STUKJES MAKEN EEN GROOT WANDKLEED; DOE MEE!

Met elkaar een groot wandkleed maken? Dat kan voor het festival Grenzeloos, dat Samen aan de Amstel gaat organiseren. Een van de onderdelen van het festival is een wandkleed waarin je verbinding en diversiteit terugziet. Ook u kunt hieraan mee doen.

U kunt zelf thuis iets maken of u komt op vrijdagochtend 3 november naar De Schutse. Een paar mensen van onze gemeente gaan dan aan de slag voor het wandkleed. Dit is ook een stukje Kijk de Kerk: ons openstellen voor mensen en initiatieven van buiten de kerk.

U mag natuurlijk zelf van alles bedenken en maken, maar u kunt ook gewoon langskomen. Dan bedenken we met elkaar hoe we een paar stukjes voor het wandkleed kunnen maken. Het gaat om stukjes van 30 bij 30 cm. Allerlei technieken zijn mogelijk: breien, naaien, haken. Als het maar textiel is. Alle stukjes bij elkaar maken een groot kleed vol kleuren, technieken, materialen. Vol diversiteit dus, zoals wijzelf. 

Zin om mee te doen? Wees welkom op vrijdag 3 november in De Schutse, om  10.00 staat de koffie klaar. Samen aan de Amstel is een groep vrijwilligers die de sociale verbondenheid tussen inwoners wil versterken. Dat doen zij onder andere door in diverse wijken van Uithoorn samen te koken en te eten. En dus met het festival Grenzeloos.

Marianne Mak

OECUMENE

Commissie Oecumenische reizen organiseert een informatieavond over een reis naar Ierland

Op dinsdag 24 oktober organiseert de Commissie Oecumenische Reizen van de plaatselijke Raad van Kerken een informatieavond over een vlieg/busreis naar Ierland in de periode 7 tot en met 14 mei 2018. Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met ds. Gert Landman, waarnemend predikant in Mijdrecht, die deze reis al voor de vierde maal organiseert.

Aan de hand van dia’s zal uitgebreide informatie worden gegeven over deze ‘Pelgrimage in Ierland’ in de voetsporen van St. Patrick, de patroonheilige van dit fascinerende land. Uiteraard biedt het programma ook voldoende ruimte om te genieten van het prachtige landschap en andere historische hoogtepunten.

Bent u nieuwsgierig?

Kom dan op 24 oktober om 19.30 uur naar De Schutse.

SCHIPHOLWAKE ZONDAG 12 NOVEMBER 14.00 UUR

Detentiecentrum Schiphol is een speciale gevangenis waar vreemdelingen zonder geldige verblijfsdocumenten kunnen worden vastgehouden met als doel uiteindelijk te worden uitgezet. De mensen zitten er dus niet vanwege een strafbaar feit, maar alleen omdat ze niet over de juiste documenten beschikken. Er zitten vluchtelingen voor oorlogsgeweld, arbeidsmigranten, buitenlandse studenten en gezinsleden die met hun familie herenigd willen worden.

Iedere tweede zondag van de maand houdt een veelkleurig en wisselend gezelschap(je) christenen van 14.00 – 15.00 uur een wake voor deze mensen, die soms helemaal niemand in Nederland kennen en dan ook vaak heel eenzaam zijn. Er is altijd een liturgie en deze wordt op 12 november verzorgd vanuit onze kerkgemeente.

We lopen met spandoeken en fluitjes om het grote ommuurde gebouw heen, al zwaaiend naar de mensen binnen en tekenen grote harten op de straat met krijt. Op drie plekken staan we stil en is er een moment van inkeer en gebed. We zien vaak aan hun reactie en horen van de bezoekgroep dat het de mensen binnen goed doet dat we er zijn.

Inzameling doppinda’s en chocolade

Vanuit het pastoraat van het detentiecentrum is gevraagd of we naast chocolade vooral doppinda’s mee willen nemen. Pinda’s doppen op een krantje is een gezellige ontspannen bezigheid en nog lekker ook. Neem de doppinda’s/chocolade zondag 12 november mee naar De Schutse, wij zorgen er dan voor dat het bij de vluchtelingen in detentiecentrum Schiphol terechtkomt. Uiteraard kunt u ook meewaken. Wij vertrekken om 13.30 uur vanuit De Schutse.

Adres detentiecentrum Schiphol: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp. Zie ook www.schipholwakes.nl .

Voor meer informatie of meerijden: Bram Klinkenberg (563590),

Riet Westera (564296) en Els van Rooij (532890)

ZENDINGSERFGOED 2018

De Zendingserfgoed-kalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot succes. In veel gemeenten wordt deze verspreid. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal. De Zendingserfgoed-kalender 2018 wordt gesierd door iconen en miniaturen uit Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Het betreft vijf kerken die in Nederland vertegenwoordigd zijn en die onder oorlogsgeweld of verdrukking in het land van herkomst de laatste jaren sterk groeien: De Koptisch-Orthodoxe Kerk, De Orthodoxe kerken van Syrië, Ethiopië en Eritrea en de Armeens-Apostolische Kerk. De kalender geeft een beeld van de iconografie en miniaturen die in deze Nederlandse kerken te vinden zijn. De kalender geeft informatie over de kerken en hun geschiedenissen, die vaak met vervolging en vluchten naar andere landen zijn doortrokken. Verder gaat de kalender in op de kerken in de Nederlandse situatie, wordt nader op de iconografie ingegaan en wordt het werk van het Zendingserfgoed-huis voorgesteld.

PERSBERICHT

‘Asielzoeker des vaderlands’ in Hoofddorp

Hij werd bekend door zijn optreden in De Wereld Draait Door en Podium Witteman: Rodaan al Galidi, ‘asielzoeker des vaderlands’. Dinsdag 24 oktober vertelt hij in de Openbare Bibliotheek in Hoofddorp (Raadhuisplein 7) over wat hij leerde over Nederland, toen hij lange jaren moest wachten in asielzoekerscentra. ‘In Nederland is een nette leugen beter dan een rommelige waarheid.’ En: ‘Nederland houdt van leven in systemen: in een kringloopwinkel in Nederland is het netter dan in een museum in Bagdad.’

Al Galidi schreef een boek over zijn ervaringen als vluchteling in Nederland, nadat hij in 1998 hier landde: ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. Het werd meteen DWDD-Boek van de maand januari 2016 en leverde hem de titel op ‘asielzoeker des vaderlands’.

Al Galidi leerde zichzelf na 1998 snel de Nederlandse taal en begon gedichtenbundels en romans te schrijven, tot nu toe een tiental. ‘Koelkastlicht’ uit 2016 is zijn laatste dichtbundel. Hij ontving diverse literaire nominaties en prijzen, zoals de J.C. Bloem poëzieprijs 2003 en de Prijs voor literatuur van de Europese Unie 2010.

In samenwerking met de Openbare Bibliotheek en Boekhandel Stevens nodigt het Platform Vluchtelingen in Haarlemmermeer Al Galidi uit om zijn verhaal te vertellen. Aanleiding is de herdenking van de Schipholbrand uit 2005, eind oktober. Het Platform wil doorgeven wat asielzoekers zélf te zeggen hebben over ‘het lange wachten’ in Nederland.

Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur, eind 22.00 uur. Toegang € 7,- inclusief consumpties. Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar.

Twee dagen later, op donderdag 26 oktober, vindt de herdenking van de Schipholbrand 2005 plaats bij het monument voor de elf slachtoffers bij Breguetlaan 67 in Oude Meer, van 19.00 tot 19.30 uur.

Meer over het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer op

facebook.com/vluchtelingenhaarlemmermeer/.

500 JAAR REFORMATIE

Maarten Luther

WIE WAS HIJ, WAT BRACHT HIJ TEWEEG?

Maarten Luther was een pater die bezwaren had tegen het functioneren van zijn eigen katholieke kerk en zijn verantwoordelijkheid nam.

‘Vierluik’ rond Maarten Luther in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk (Westelijk Halfrond 1, Amstelveen), aanvang 20.00 uur. 

Woensdag 18 oktober: Hoe zag Europa er uit in de tijd van Luther ?

                   Inleider: Twan Geurts, theoloog en journalist,

Woensdag 1 november: Het gedachtengoed van Maarten Luther.

                   Inleider: Mw. Elsa Aarsen-Schiering , Luthers predikant en docent.

Woensdag 15 november: Reactie van de Rooms Katholieke kerk.

                   Inleider: Geert van Dartel, secretaris van de katholieke

                   vereniging voor oecumene.

Woensdag 29 november: ‘Oecumene Vandaag’.

                   Inleiders: Pastores Renger Prent en Eugene Brussee.

Zie voor meer info: www.titusbrandsmaparochie-amstelveen.nl

Redactie kerkblad Op Weg

Kerkblad 'Op Weg'
CoverOpWeg200509 Elke vier weken verschijnt Op Weg,
kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Uithoorn.
Delen hieruit staan op deze website. Het hele kerkblad lezen?
Stuur een e-mail naar
o.v.v. Tekst kerkblad.
We sturen Op Weg toe als pdf-bestand.
         Redactie kerkblad 'Op Weg'


Inleveren kopij
Kopij dient een week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur
in bezit te zijn van de redactie:
nr                   Kopij inleveren          Uitgave datum        

1.                           wo 30 augustus               ma   4 september

2.                           wo 20 september            ma 25 september

3.                           wo 11 oktober                 ma 16 oktober

4.                           wo 15 november             ma 20november

5.                           wo 13 december             ma 18 december (kersteditie)

6.                           wo 10 januari 2018         ma 15 januari 2018

7.                           wo   7 februari                ma 12 februari

8.                           wo 14 maart                    ma 19 maart(paaseditie)

9.                           wo 11 apr                        ma 16 april

10.                       wo   9 mei                       ma 14 mei

11.                       wo   6 juni                        ma 11 juni

12.                       wo 11 juli                         ma 16 juli

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


         Redactieleden
Cees van Duren
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953
Henny Groeneweg
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062
Bezorging Op Weg
kerkelijk bureau

Jaco Oosterlee
Geometrieln 192
1421 LD
Uithoorn
tel 0297-566402
Bas Joosse
Puttersbos 173
2134TG, Hoofddorp

tel 06 10146312
 
Redactie website
Bas Joosse
         Illustrator
Co Walinga
 

 

Subcategorieën

Meditatie uit kerkblad Op Weg

‘VRIENDEN DIE ZIJN OVERLEDEN’

Afgelopen week kwam ik op het station een vriend tegen. Dat dacht ik tenminste; hij leek er alleen maar op. Voordat hij dichterbij kwam en ik dat kon zien, bedacht ik dat hij het vermoedelijk niet zou zijn: hij woont hier niet, hij komt hier nooit. Toen ineens brak het besef door dat hij het echt niet kon zijn: hij is bijna twee jaar geleden overleden. Hem zomaar ontmoeten is niet onwaarschijnlijk maar echt onmogelijk, voor altijd.

Heel even ervaar je op zo’n moment het pijnlijke van de dood. Even maar, en het ging over een vriend die ik graag nog eens gesproken had, maar die geen grote plaats in mijn leven innam. Hoeveel te meer, wanneer dat wél het geval is.

Logisch dat zoveel mensen verlangen naar, proberen te geloven in, een weerzien, een ontmoeting over de grenzen van de dood heen. Is dat er? Ik krijg die vraag geregeld voorgelegd, en ik voel me ermee onthand.

De ene helft van de vraag is vaak ‘wat zegt de Bijbel?’. Dat kan ik wel beantwoorden: de Bijbel zegt niet zo veel over het hiernamaals, het oude testament al helemaal weinig. In de tijd tussen oude en nieuwe testament kwam de gedachte steeds meer op, dat het met de doden niet zomaar afgelopen kon zijn. De slachtoffers van hevige vervolgingen, Joden die om hun geloof doodgemarteld werden, moesten die het doen met ‘je wordt herinnerd als een dapper mens, een trouw gelovige’? Zou er niet een toekomst voor hen zijn? De vraag stellen werd hem beantwoorden: Ja natuurlijk, onze God is trouw over de dood heen. En weerzien? Ook al weinig te melden. Jezus betoogt dat er een opstanding is (Luc. 20:27-40), maar van iets als huwelijk zal geen sprake zijn. Het lijkt te gaan om iets heel anders dan een voortzetting van dit leven op ongeveer gelijke wijze.

Dat is het Bijbelse verhaal. Niet veel, tegenover natuurwetenschap die vrij stellig zegt: als er al iets is als een ziel, een menselijke geest, dan is die gebonden aan het lichaam; geen beleving, geen ‘software’, zonder de ‘hardware’ van het lichaam.

Wat doen we? Als we alles weggeredeneerd hebben, durven we dan nog iets te geloven? Is er een weg voorbij de zekerheden van weleer maar ook voorbij het platte ‘wat ik niet kan aantonen is er niet’? Voor mij, naïef als het mag klinken, blijft het vertrouwen dat een mens bij God geborgen is in leven en sterven. Hoe, persoonlijk of onpersoonlijk, met of zonder ontmoeting? Geen idee. Het helpt ook niet direct: mijn vriend krijg ik niet meer te spreken. Maar Goddank: ik hoef hem niet in ‘de ijskou van voorbij’ te denken (Lied 733), maar mag zijn naam met die van de Eeuwige verbonden weten. Dat troost mij.

Ds. Joep Dubbink

CB Login