Uit het kerkblad Op Weg

Agenda voor de komende 30 dagen

Koffie-ochtend in De Schutse, do 21 sep om 10:00
Koffie-ochtend in De Schutse, do 28 sep om 10:00
Koffie-ochtend in De Schutse, do 5 okt om 10:00
Koffie-ochtend in De Schutse, do 12 okt om 10:00
Koffie-ochtend in De Schutse, do 19 okt om 10:00

Uit Op Weg 1 2017-2018

KERKDIENSTEN
Aanvang 10.00 uur                                 Collecte:
10 september 2017 Laatste dienst Thamerkerk
Thamerkerk ds. J. Dubbink                      1. Diaconie – Algemeen
De Schutse geen dienst                         2. Jeugdwerk (landelijk)

                 kindernevendienst

                 oppasdienst

 

17 september 2017 Startzondag
De Schutse ds. J. Dubbink                       1. Diaconie – Algemeen
                                                             2. Vredeswerk
                kindernevendienst: Julia de Jong
                oppasdienst: Henriëtte Wezelman

 

zaterdag 23 september, De Burght, 19.00 uur: vredesvesper

 

24 september 2017
De Schutse mevr. ds. J. Smit, Purmerend  1. Diaconie – Algemeen
                                                              2. Instandhouding Eredienst
                                                              3. Jeugdwerk
               kindernevendienst: Kirsten Groeneweg
               oppasdienst: Koen de Bruin
Kerkradio: Thamerkerk kanaal 17, De Schutse kanaal 4 of kerkomroep.nl/Uithoorn
***
Koffiedrinken: elke zondag 
***
WEEKSLUITING IN HET HOGE HEEM, vrijdag 19.00 uur
8 september ds. W. Eeltink 15 september pr. Karwowski
22 september ds. W. Eeltink
***
Kopij voor Op Weg 2 kunt u inzenden tot woensdag 20 september 20.00 uur.
***
TRANEN EN VREUGDE
Deze Op Weg omvat de dienst waarin we afscheid nemen van de Thamerkerk en de Startdienst van het nieuwe seizoen. Daarom wil ik hier nog eens opschrijven wat ik als inleiding op vergaderingen weleens kort heb aangeduid. Het gaat over de spanning tussen afscheid nemen en doorgaan, herinneren en vooruitkijken.
De Judeeërs die bij de verovering van Jeruzalem in ballingschap werden gevoerd naar Babel (586 v. Chr.), moesten afscheid nemen van hun huis, hun land, hun koning en hun tempel. Een drama. Vooral die tempel deed pijn: de plek waar je God aanbad, zijn nabijheid ervoer, waar je je diepste verdriet bracht, maar ook het hoogste geluk ervoer. Zoals wij dat kunnen ervaren in kerkdiensten en speciaal bij bijzondere gelegenheden: doop, belijdenis, huwelijk, uitvaart. Die combinatie van persoonlijke herinneringen en momenten van Gods nabijheid maakt van het afscheid van een tempel of kerkgebouw iets bijzonders.
We weten dat de Judeeërs na een paar generaties terug konden naar Judea. Ze hadden geleerd het in ballingschap zonder tempel te doen. Als het moet kan dat: als je de verhalen maar blijft vertellen, de gebeden zeggen, de lofzangen zingen. Maar als het kan – en ze hebben dat ervaren als een Godswonder – dan mag er weer een plek zijn voor God. Het Bijbelboek Ezra vertelt hoe dat gaat, hoe de fundamenten van de nieuwe tempel worden gelegd, plechtig begeleid door psalmgezang, ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw (Ps. 136). Maar er zijn nog mensen in leven, die de eerste tempel nog hebben gezien:

Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van de Heer werden gelegd. Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden… (Ezra 3:11-13)

Ik ken niet veel Bijbelverhalen waarin vreugde en verdriet zo door elkaar lopen. Beide hebben hun recht! Het enthousiasme over het nieuwe begin veegt het verdriet om alles wat er niet meer is niet aan de kant. De verteller geeft geen commentaar. Niemand van de enthousiastelingen zegt tegen de ouderen: ‘Stop met die tranen, er komt toch een prachtige nieuwe tempel!’, en niemand van hen zegt: ‘Hou op met dat gejuich, zie je niet hoe verdrietig wij zijn!’
En dan gaan ze verder: genoeg uitdagingen vóór hen – lees het volgende hoofdstuk. Voor de Judeeërs een vijandige omgeving die die tempel helemaal niet ziet zitten, voor ons andere uitdagingen, zoals de kille wind van secularisatie en ontkerkelijking. Daar moet je samen tegenaan. Maar zonder te vergeten. Je neemt liederen en gebeden, verhalen en gebruiken, mee, je laat ook verdrietig achter wat niet vervangbaar is. Voor beide mag er ruimte zijn.
Ds. Joep Dubbink

 

BIJ DE DIENSTEN
10 september: afscheidsdienst Thamerkerk
Over het afscheid van de Thamerkerk leest u op verschillende plekken in deze Op Weg, hier over de dienst op 10 september. De ene lezing is volgens het leesrooster Romeinen 12:9-21 over het gebod van de liefde, dat altijd blijft. De andere is voor de gelegenheid gekozen: 2 Samuël 7:1-11, over David die een huis voor God wil bouwen. Maar is dat eigenlijk wel zo’n goed idee?
Aan het eind van de dienst dragen we het liturgisch gerei (Doopschaal, Avondmaalsstel, Bijbel, kaars) weg uit de kerk. Een protestantse kerk is niet ‘gewijd’ – samenkomen als gemeente kun je overal – en wordt dus ook niet ontwijd, maar het is wel goed om het overgangsmoment zichtbaar te maken: vanaf nu wordt de kerk niet meer gebruikt voor reguliere kerkdiensten. We verlaten (bij goed weer!) zingend de kerk, om haar daarna onmiddellijk weer in gebruik te nemen als geschikte ruimte om samen nog een keer koffie te drinken.
Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verleend door Het Kwartet, door Henk van ’t Hoff, piano en met Ton Kodde aan het orgel.

 

17 september: startzondag
De volgende zondag starten we het seizoen gezamenlijk in De Schutse. Dat deden we toch altijd al samen, maar dat krijgt nu extra gewicht omdat die ene viering voortaan onze gezamenlijke zondagse samenkomst wordt. Daarom ligt op deze zondag het accent op ontmoeting van mensen, vanwaar ook gekomen, jong of oud(er), gelovig of twijfelaar, betrokken kerklid of niet zo erg. Het Bijbelgedeelte voor deze zondag is Romeinen 14:5-12, waar Paulus schrijft over elkaar aanvaarden zoals je bent. ‘In Christus’ zegt hij erbij, en het zal blijken dat dat niet een vrome stoplap is maar echt iets betekent. De dienst zal een ietwat ander, speelser karakter hebben, alleen al door de muzikale invulling door onze ‘huisband’ Exodus, m.m.v. Ton Kodde, piano/orgel.
Na de dienst zetten we de startzondag voort. Natuurlijk is er eerst koffie, thee en limonade, zoals altijd, maar nu met wat lekkers. Daarna is er een keuzeprogramma met verschillende mogelijkheden, voor ieder wel iets.
o Een wandeling in de buurt, met suggesties om met elkaar in gesprek te komen.
o Creatief aan het werk rondom het thema ‘ontmoeting’; er wordt gezorgd voor materiaal en begeleiding.
o Spelletjes, ook een leuke manier om iets samen te doen. We zorgen voor sjoelbakken, Twister, Mens-erger-je-niet en zo meer. Als u zelf een spel hebt dat u graag met anderen wilt delen, neem het dan gerust mee!
Bij het programma hebben we rekening gehouden met jong en oud. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Die willen we met z’n allen samenstellen, en daarvoor liggen intekenlijsten in de kerk waarop u kunt intekenen op bijvoorbeeld een salade, een hartige taart of iets eenvoudigers als een stokbrood of een stukje kaas. Voelt u niet verplicht, u bent sowieso welkom. We denken de bijeenkomst rond 13.30 uur af te sluiten.
Doe mee, het is een kans om op een ontspannen manier anderen wat beter te leren kennen en zo nog meer te groeien naar een gemeente die open is naar buiten en naar elkaar omziet. Van harte welkom.

 

KAARSEN OP DE TAFEL
Op de gemeenteavond van 30 mei is het idee al genoemd en goed bevonden: vanaf Startzondag, 17 september, zullen op de liturgische tafel in De Schutse twee kaarsen branden, zoals dat in veel kerken gebruikelijk is.
Kaarsen zijn een oeroud christelijk symbool, ze verwijzen naar het licht van Godswege, het licht van Christus. Het aansteken ervan aan de Paaskaars, aan het begin van de dienst, maakt zichtbaar dat wij ons licht bij God vandaan hebben en onze kerkdienst wijden aan het samenzijn met de Eeuwige. Dat zal in het begin door de ouderling ook gezegd worden, maar op zeker moment spreekt het gebaar misschien wel vanzelf en hoeft het niet elke week gezegd. Uiteraard blijft daarna het moment van stilte ter voorbereiding.

 

AFSCHEID NEMEN DOE JE SAMEN: LAATSTE VIERING THAMERKERK
Op 10 september is de laatste viering in de Thamerkerk. Het besluit om de Thamerkerk niet meer voor onze erediensten te gebruiken, is zorgvuldig genomen, maar daarmee niet minder verdrietig voor velen van u. Het is moeilijk om los te laten wat zo vertrouwd is. Daarom is het goed om de zaterdag voor de laatste viering bij elkaar te komen. Om de goede dingen met elkaar te delen, maar ook het verdriet dat we voelen nu de vieringen in de Thamerkerk zullen stoppen. Daar is alle ruimte voor op zaterdagochtend 9 september: om elkaar te ontmoeten in die vertrouwde kerkzaal, om herinneringen en verhalen uit te wisselen, te luisteren naar orgelspel van Ton Kodde en naar wat Cees van Duren allemaal over de Thamerkerk kan vertellen. En natuurlijk is er iets voor de inwendige mens: koffie of thee met iets erbij, een glaasje van het een of ander en een lunch.
Wees welkom op zaterdag 9 september van 10.00 – 13.00 uur voor verhalen en ontmoetingen en op 10 september om 10.00 uur voor de laatste viering in de Thamerkerk.
Zoveel jaren Thamerkerk, daar moeten wel foto’s en verhalen van zijn. Dus: verhalen en foto’s gezocht! Welke herinneringen hebt u aan de Thamerkerk? We zijn op zoek naar kleine en grote verhalen en natuurlijk naar foto’s om op zaterdag 9 september met elkaar te delen. Geef ze door aan Gerie van Schaik, 0297 562569, of aan Cees van Duren, 0297 566953, .

 

AGENDA
Elke donderdag Koffieschenkerij in De Schutse van 10.00 uur tot 11.30 uur
za 9 sep 10.00 u Thamerkerk: afscheid Thamerkerk
do 14 sep 19.00 u De Burght: meditatiegroep
ma 18 sep 15.00 u Anne Franklaan 25: gebedskring
wo 20 sep tot 20.00 u: insturen kopij voor Op Weg 2
do 21 sep 19.00 u De Burght: mediatiegroep
za 23 sep 17.30 u De Burght: wereldmaaltijd
za 23 sep 19.00 u De Burght: vredesvesper
do 28 sep 19.00 u De Burght: mediatiegroep

 

ROOSTER OP WEG 2017 – 2018
Uitgave Kopij insturen     Uitgave datum
2. wo    20 september     ma 25 september
3. wo    11 oktober         ma 16 oktober
4. wo    15 november      ma 20 november
5. wo    13 december      ma 18 december (kersteditie)
6. wo    10 januari 2018  ma 15 januari 2018
7. wo      7 februari         ma 12 februari
8. wo    14 maart            ma 19 maart (paaseditie)
9. wo    11 apr                ma 16 april
10. wo    9 mei               ma 14 mei
11. wo    6 juni               ma 11 juni
12. wo   11 juli               ma 16 juli

 

JARIGEN
WEES NIET BEZORGD.

Wees niet bezorgd kind, voor de dag van morgen,
Heeft iedere dag niet aan zijn kwaad genoeg?
Laat elke dag maar voor het zijne zorgen,
voor 't kwaad van morgen is 't vandaag te vroeg.

Wees niet bezorgd, zie hoe de bloemen bloeien,
zie hoe ze wiegen in de lentewind,
zou God Zich met de bloemen wèl bemoeien
en niet meer zorgen voor Zijn eigen kind?

Wees niet bezorgd, hoor hoe de vogels zingen,
God zorgt zelfs voor de mussen in de goot,
zou Hij dan niet vèr boven alle dingen
Zijn kind'ren willen bijstaan in hun nood?

Wees niet bezorgd, God zal ons nooit beschamen.
Verdoe geen tijd met bang gelamenteer.
God is getrouw! Zijn woord is ja en amen.
Wees niet bezorgd, verlaat je op de Heer.

 

Gedicht van Enny IJskes-Kooger.

Hartelijke groet voor u allen.
Cobie Hoogstad

 

KOSTER SCHUTSE
Zoals u wellicht in de wandelgangen reeds hebt vernomen gaat onze koster André per 30 september stoppen als koster. De reden hiervoor is dat het werk als gastheer/beheerder én koster voor André te veel werd.
We willen André echter wel graag als gastheer behouden omdat hij in die functie fantastisch werk doet en geweldig functioneert. Iedereen waardeert zijn inzet, gastvrijheid en enthousiasme. Wij zijn dan ook blij dat wij André op deze manier kunnen ontlasten en tegelijkertijd wel kunnen behouden als vrijwilliger. U zult hem dus nog steeds met enige regelmaat zien in de kerk!
De Thamerkerk wordt na 10 september niet meer voor onze kerkdiensten gebruikt. Dat heeft gevolgen voor de Stichting Behoud Historisch Erfgoed Uithoorn (BHEU) en met name voor Marten Renaud, die als beheerder werkt in de Thamerkerk en als zodanig op zondag de koster is in onze diensten daar.
De kerkrentmeesters hebben aan de BHEU het voorstel voorgelegd om Marten voor een deel van zijn werktijd te detacheren bij onze gemeente, zodat hij als koster in de diensten in De Schutse kan optreden. Dit voorstel was eerder al mondeling besproken, maar er is nog geen reactie ontvangen op ons concrete verzoek. Wij hopen in de loop van september definitieve afspraken te kunnen maken.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Rob Voskamp

 

JEUGD
De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat het jeugdwerk ook weer van start gaat! Lees hier meer over onze groepen voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Basiscatechese
Vorig seizoen is de cursus basiscatechese van start gegaan, een tweejarig project bestemd voor kinderen uit groep 6 en 7 (in dit tweede jaar: 7 en 8) van het basisonderwijs. Via de basiscatechese willen we kinderen op een leuke manier kennis te maken met geloof, bijbel en kerk. De bijeenkomsten van de basiscatechese vinden plaats in vier blokken van zes weken in het najaar en in het voorjaar.
Het derde blok van deze cursus start in oktober en heeft als thema ‘de kerkelijke feesten’. Dit blok wordt begeleid door ds. Joep Dubbink, Lisette Drost en Florisca van Willegen. De blokken zijn thematisch, waardoor het goed mogelijk is om halverwege in te stromen en alsnog aan te haken bij het derde blok.
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen hiervoor begin september een uitnodiging, maar bij deze kun je de data vast in je agenda schrijven. De bijeenkomsten zijn steeds op dinsdagmiddag van 15:30 tot 16:30 uur (met inloop vanaf 15:15 uur) in de jeugdruimte van De Schutse. We beginnen op dinsdag 3 oktober 2017. De andere bijeenkomsten zijn op 10 en 17 oktober en 7, 14 en 21 november 2017.
Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Florisca. , 06-13599841.

Provider en Jeugdkapel
Voor de jongeren van de middelbare school (12-18 jaar) is er ook dit najaar weer van alles te doen in De Schutse!

Jeugdkapel
Op de zondagen wordt er elke twee weken tijdens de dienst Jeugdkapel gehouden, een alternatieve bijeenkomst voor jongeren. De jongeren gaan tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst de kerk uit en blijven vervolgens in de jeugdruimte. Het gaat over van alles: Bijbelverhalen (maar zo dat ze te snappen zijn), nieuws, school, thuis, vrienden, (on)geloof, ouders, en over wat jullie zelf roepen!
Op 8 oktober starten we met een jeugdkapel/provider-startdienst. De eerstvolgende normale jeugdkapel is op zondag 22 oktober. De overige data in het najaar zijn: 5 november, 19 november, 3 december en 17 december.

Provider
Daarnaast wordt er elk seizoen een Provider-programma aangeboden op doordeweekse avonden. We wisselen de bijeenkomsten af met film kijken, creatief bezig zijn, een spelavond, en in gesprek over het geloof en dingen die je tegenkomt in het leven. Zo beleef je samen met de groep van alles en zit er altijd wel iets bij wat je leuk vindt!

We starten het seizoen met een jeugdkapel/providerstartfeest op zondag 24 september om 18:00 uur in De Schutse en een provider/jeugdkapel-startdienst op zondag 8 oktober.
De uitnodiging met de data en de activiteiten voor dit najaar komt eraan! Dus houd de post/mail/app goed in de gaten!

Onze jeugdwerker Cathérine is tot ongeveer 22 november met zwangerschapsverlof. Voor vragen over ons jeugdwerk kun je daarom terecht bij kerkelijk werker Florisca van Willegen via en jeugdouderling Natasja Bos via .

 

'KIJK DE KERK'
.... is de titel van een boek. Een van de vele boeken die de afgelopen jaren zijn verschenen over de kerk, hoe zij zich kan vernieuwen, hoe zij stand houdt in schrale tijden zoals nu.
Ook wij zijn daar mee bezig in onze kerk. We buigen ons over de vraag: hoe worden wij meer zichtbaar in de buurt, in het dorp, waarom, waartoe doen we wat we doen?
Hoe kijken wij met andere ogen naar wat we doen?
Met een andere bril, zo gezegd?
'Kijk de Kerk' wordt de naam van onze 'missionaire beweging', een korte, vrolijke naam die precies weergeeft wat de bedoeling is.
Wordt vervolgd.
Namens vele anderen, Henriëtte Wezelman

 

DIACONIE
De diaconie is er ook voor u en voor jou!
Afgelopen jaar heeft het College van Diakenen zich verdiept in het armoedevraagstuk. We vroegen ons af: hoe kan het dat wij zo weinig vragen om hulp krijgen? Dit terwijl landelijke cijfers aangeven dat armoede een snel groeiend verschijnsel is. Het kan toch niet zo zijn dat armoede in onze gemeente niet of nauwelijks voorkomt? Uit een onderzoek van Kerk in Actie blijkt dat in 2016 de kerken 44.000 keer hulp verleenden aan armen. Problemen die diaconale organisaties vaak tegenkomen zijn onder andere langdurig lage inkomens, onvoorziene hoge uitgaven, psychische problemen, angst en schaamte voor instanties en net buiten allerlei regelingen vallen. Verdwalen in het woud van instanties en het gevoel door niemand gehoord te worden maakt mensen vaak wanhopig. Het gaat bovendien vaak om een stapeling van problemen, wat de zaak nog complexer maakt. Er zijn in onze welvaartsmaatschappij helaas gezinnen en alleenstaanden die van € 50,- of minder per week moeten zien rond te komen.
Daarom roepen wij uw hulp in: wij hebben de ogen en oren nodig van onze hele gemeente om signalen op te vangen en aan ons door te geven van mensen die misschien hulp nodig hebben. Schaamte en schuldgevoel blijkt een van de belangrijkste reden waarom men geen hulp durft te vragen, het is nog moeilijker om dit in je eigen kerkelijke gemeenschap te moeten vragen en ontvangen. Anonimiteit is voor ons vanzelfsprekend. Dus als u of jij zelf hulp nodig hebt (dit hoeft echt niet alleen over geldproblemen te gaan): overwin je schroom en bel of mail me en ik laat iets van me horen.
Daarnaast wijs ik op ‘Uithoorn voor elkaar’, een initiatief van vijf welzijnsorganisaties. Hier kunt u met uw vraag bij één loket terecht en hoeft u niet zelf op zoek te gaan naar de juiste organisatie die u kan helpen. www.uithoornvoorelkaar.nu. Folders liggen op de info standaard in de kerk.
Rietje Rustema- Zielhuis

 

Kinderen in de knel
In het najaar collecteren we tijdens het avondmaal voor ‘Kinderen in de knel’. Het motto is: ‘Geen kinderarbeid op het platteland van India’. In India werken naar schatting 17 miljoen kinderen, dat is 4 % van de arbeidsbevolking. Daarvan zijn de meeste kinderen (85%) actief in de landbouw. Vaak zonder enige geldelijke vergoeding. Ze werken onder zeer zware omstandigheden, lange dagen met grote gevolgen voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. Kerk in Actie zet zich, samen met de organisatie CASA, in om 48 dorpen in het zuiden van India vrij van kinderarbeid te krijgen. Het gaat om ongeveer 6200 gezinnen uit de lagere kasten en kastelozen (Dalits). Kerk in Actie heeft voor dit project € 50.000,00 toegezegd. Casa heeft negen scholen voor kinderen tot 15 jaar, waar zij spelenderwijs leren. De meesten kunnen na vier maanden overstappen naar een gewone school. Zij krijgen dan regulier onderwijs, waarna ze beroepsonderwijs kunnen volgen.
Namens ZWO, Fred van de Water

 

Collectes: graag uw bijdrage in de vorm van collectebonnen
Zowel de kerkrentmeesters als diakenen zijn voor het uitvoeren van hun werk afhankelijk van uw financiële bedrage. We zijn blij dat u ons werk ondersteunt, zowel via de jaarlijkse financiële actie als via de collectes tijdens de kerkdienst.
Wij vragen u, voor zover dat voor u mogelijk is, vooral collectebonnen te gebruiken. Uiteraard is contact geld ook zeer welkom, maar de banken maken het steeds duurder en moeilijker om contant geld te storten.
Een kerk wordt gezien als zakelijke klant en die moet veel geld betalen voor het storten van contant geld. Dit gaat om vele honderden euro’s per jaar.
Er is nu in Uithoorn geen bank meer waar een zakelijke gebruiker contact geld kon storten. Het gevolg is dat een gemeentelid nu met het geld naar Mijdrecht, Aalsmeer of Amstelveen moet.
Ook mag er maar een beperkt aantal munten gestort worden. Hoe minder muntgeld des te minder vaak hoeven we geld te storten.
Graag wijs ik u op de mogelijkheid om collectebonnen aan te schaffen. Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 stuks, zowel bonnen van € 0,75 (dus € 15,00 per vel) en van € 1,25 (dus € 25,00 per vel) en worden bij u thuis bezorgd als u het geld heeft overgemaakt naar banknummer NL28 INGB 0006 1818 11. Vermeldt u de gewenste hoeveelheid vellen en uw naam en adres. Voor meer informatie verwijs ik graag naar Aad Uilenreef, 560121.
Martin Joosse (penningmeester Diaconie)

 

KRUISKERK HEEFT NIEUWE EIGENAAR MET EEN PLAN VOOR DE KERK

Van Jacob Pieter Rijlaarsdam kreeg ik het volgende bericht uit het Algemeen Dagblad van vrijdag 11 augustus 2017 aangereikt :
KERK WORDT CENTRUM AZIATISCHE KUNST.
De ‘woonkerk’ in de Amstelhoek is verkocht aan een Zwitserse mensenrechten advocaat die er een community center met moderne Aziatische Kunst in wil beginnen. Dat laat oud-eigenaar Jaap van Bentum weten.
De kerk stond al enige jaren te koop voor 1 miljoen euro en is gekocht door Kevin Koh die werkt voor het Hoge Commissariaat van de Vluchtelingen (UNHCR) van de Verenigde Naties.
Koh wil van de kerk zijn woning maken; daarnaast wordt het een plaats om de door zijn ouders verzamelde Contemporary Asian Art tentoon te stellen en waar kunstenaars kunnen overnachten. Koh woont al sinds 1 juli in het voormalige godshuis dat voor Van Bentum te groot werd. Hoeveel de nieuwe bewoner ervoor betaald heeft, wil Van Bentum niet vertellen. Wel laat hij weten dat hij er niet de vraagprijs van 1 miljoen euro voor gekregen heeft. Van Bentum is kleiner gaan wonen. Hij woont inmiddels in Vinkeveen in een bescheiden rijtjeshuis.
Tot zover dit krantenbericht.
Toen de Kruiskerk in 2002 na gebruik van 75 jaar dicht ging en er dus geen diensten meer werden gehouden, werd de kerk te koop gezet. In 2005 is de kerk toen, na enige onderhandelingen, voor € 375.000.- verkocht aan de heer van Bentum. Onze voorkeur om de kerk aan hem te verkopen was, omdat hij in het achterste gedeelte van de kerkzaal een expositie ruimte wilde creëren voor de kerkelijke attributen die hij had. Dat vonden we een pré, omdat de kerk daarmee ook een andere functie kreeg dan alleen bewoning. Jammer genoeg is daar niet veel van terechtgekomen. De nieuwe eigenaar, de heer Koh, wil er ook naast bewoning door hem een expositie ruimte van maken, nu van moderne Aziatische kunst. We hopen dat het nu wel lukt om tot een expositie te komen.
Aardig detail: Toen de heer van Bentum de Kruiskerk leeghaalde, kwam hij een voorzittershamer tegen. Ik kreeg de hamer van hem via mijn zoon, waar hij de hamer had gebracht. Kennelijk had ik de hamer, toen ik de Kruiskerk leeghaalde, over het hoofd gezien. Op een zondag bij het koffiedrinken in De Schutse heb ik de hamer ‘plechtstatig’ overhandigd aan degene die de functie heeft waar die voorzittershamer voor bedoeld is: Marianne Mak, onze voorzitter van de kerkenraad.
Het terrein achter de kerk is, na veel strubbelingen, in 2009 verkocht voor € 448.000.-.
Anton van Hilten

 

OECUMENE
Samen aan tafel: gezellig en verbindend
Samen naar de kerk gaan verbindt mensen maar ook samen eten verbindt. Daarom organiseert de Raad van Kerken voorafgaand aan de vredesvesper op zaterdag 23 september een vredesmaaltijd. Het wordt een maaltijd naar het idee van een ‘wereldmaaltijd’. Je eet bij een wereldmaaltijd niet meer dan dat er zou zijn als we alles heel eerlijk zouden verdelen.
En dat blijkt ruim voldoende te zijn voor een lekkere en voedzame maaltijd. Een eerlijke verdeling van voedsel is een basis voor vrede en past dus goed bij een vredesmaaltijd.
Wereldmaaltijd 23 september, 17.30 uur, De Burght,
opgeven via of 0297 540195, voor 21 september.
Vredesvesper
23 september, 19.00 uur, De Burght, Potgieterplein; opgeven niet nodig.

 

Pastoorswisseling
De Emmaüsparochie en de overige verbonden parochies maken per 1 september een wisseling van pastoor mee: pastoor Samuel Marcantognini vertrekt naar Hoorn, hij nam op zondag 27 augustus afscheid. Hij wordt opgevolgd door pastoor Marco Cavagnaro, die uit Hoorn afkomstig is. Hij zal op 24 september door de deken geïnstalleerd worden. We wensen pastoor Samuel alle goeds en Gods zegen in Hoorn, en wensen de parochies hier een bloeiende tijd met hun nieuwe pastoor. We zien uit naar voortgaande oecumenische samenwerking.

 

SAMEN DOEN VAN ONS TWEEDE THUIS
Beste kerkbezoekers,
U zult het misschien al eens gezien of gehoord hebben: in de groepsruimte voor de jeugd van de kerk zit door de weeks Samen Doen van Ons Tweede Thuis, een groep mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Wij helpen binnen de kerk met allerlei klusjes. Mariëlle hangt iedere dag schone handdoekjes op, vult het toiletpapier bij en ruimt van alles op. Hans kan heel netjes stofzuigen en dweilen en doet de gangen en de vloer in de kerk zelf. Wij maken de kerk schoon en alles er omheen. We helpen graag met koffie schenken en broodjes smeren of andere klusjes als u dat wenst. Juist de klusjes met koffie schenken zouden wij best wat vaker willen doen.
Strijkservice
Ook hebben wij een 'strijkservice'. Voor mensen in de buurt die dat willen doen wij het strijkwerk. We rekenen daarvoor kleine bedragjes per kledingstuk. Ook gaan wij het halen en/of brengen voor ietsje meer geld!
Helpen in heel Uithoorn
Maar dit is lang niet het enige wat wij doen! De cliënten die dat kunnen gaan ook 'naar buiten' om klusjes te doen. Zo helpen wij iedere week in De Kwakel een paar uur met vakken vullen in de Emarkt. En Ilja en Arjan gaan iedere dag naar Het Hoge Heem om daar de containers te legen. Anneke gaat wekelijks naar Het Hoge Heem om te helpen met de dagbesteding en ook bij Vita doen Esther, Sander en Anneke allerlei klusjes. Miriam gaat iedere week twee dagen naar het gemeentehuis en brengt dan de burgemeester een kopje koffie!
Vragen staat vrij
Als u ons iets wilt vragen of hulp nodig heeft van ons terwijl u in de kerk bent, of u vraagt zich af of wij nog strijkwerk voor u kunnen doen bijvoorbeeld, dan vinden wij het heel fijn als u dat even met de groepsleiding overlegt. Sommige van onze cliënten vinden het heel moeilijk om een boodschap over te brengen of hebben niet het overzicht op de taken die nog moeten gebeuren en kunnen erg zenuwachtig worden als de mensen van de kerk vragen aan hun stellen. Maar eigenlijk helpen wij u heel erg graag, want daarom zijn we ook hier gekomen!
Vriendelijke groet van: Anneke, Lia, Sander, Esther, Ilja, Miriam, Wouter, Marielle, Hans, Arjan, Hendi, Nelleke, Annie, Karlijn en Jacinta!

 

UNITED
Koor United gaat na de zomer weer van start.
Heeft u zin in zingen in een fijn, gezellig koor? Kom dan eens kijken, luisteren of meedoen met ons.
Maandag 4 september is de eerste koorrepetitie na de zomervakantie.
Het koor repeteert elke maandagavond (uitgezonderd schoolvakanties) in De Schutse. De repetities zijn van 20.00 tot 22.00 uur.
Iedereen is welkom, vooral tenoren en bassen!
Ben je geïnteresseerd, kijk dan ook eens op onze website: www.koor-united.nl

 

HET LUCHTHAVENPASTORAAT ZOEKT VRIJWILLIGERS
Op Schiphol bestaat een Stiltecentrum, waar reizigers tot rust kunnen komen – soms maar even. Deze plek is centraal gelegen achter de paspoortcontrole. Hét gezicht van het centrum zijn 25 vrijwilligers, die samen met de drie luchthavenpastores zorgen voor een open en gastvrije omgeving. Er is plaats voor enkele nieuwe vrijwilligers.
Voor meer informatie en een link om je aan te melden, ga je naar www.luchthavenpastoraat.nl
Gerard Timmermans, Mark Hafkenscheid, Marieke Meiring, luchthavenpastores Schiphol

 

ROMMELMARKT COV AMICITIA
De jaarlijkse rommelmarkt van Amicitia vindt plaats op zaterdag 30 september in De Schutse. Tussen 9.30 en 13.30 uur gaat er weer van alles over tafel tegen vriendelijke prijzen. Ook is er een gezellige koffiehoek.
Wie nog spullen voor onze rommelmarkt heeft kan contact opnemen met Anita van den Bosch, 563879 of Greet Bijlsma, 567257. Voor meubels e.d. hebben we helaas geen plaats, maar boeken, kleding, speelgoed, cd's, dvd's en huishoudelijke artikelen zijn van harte welkom.
Tot ziens op 30 september!
Anita van den Bosch

 

‘ONTDEK’
Een prachtig tijdsdocument van Barend Leest. Enige tijd geleden heb ik in Op Weg een artikeltje geschreven over documenten die Simon Jan de Hoop mij gemaild had uit het archief van zijn opa Barend Leest. Ik heb in dat artikel aangeboden die documenten door te mailen of op papier af te geven aan gemeenteleden die daar belangstelling voor hadden. Daar zijn toen een twintigtal reacties op geweest. Nu heeft Simon Jan de Hoop, kleinzoon dus van Barend Leest van de Geertruida hoeve en Siem de Hoop van de Tienboerenweg, alle stukken verzameld en er een boek van uitgegeven getiteld: ‘Ontdek’. Het is een prachtig tijdsdocument geworden over het leven in de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna in Uithoorn. Zowel over het private leven als het kerkelijk, met name het gereformeerde, leven. Ooms en tante heeft hij gevraagd over hun leven op de boerderij te schrijven. Ook dat is in het boek opgenomen. Als je het boek openslaat, dan is de linker bladzijde de tekst in het Nederlands en rechts in het Engels. Want zijn ooms Gert en Boudewijn, dus zonen van Barend Leest, zijn naar Canada verhuisd en hun kinderen zijn het Nederlands niet meer machtig. Barend Leest was iemand die zijn mening over de dingen graag en goed aan het papier kon toevertrouwen. Predikanten leverde hij bijvoorbeeld ook commentaar op papier. Kennelijk schreef hij zijn brieven over, gezien het archief, waardoor zijn meningen over veel zaken bekend zijn gebleven. Zijn oom Gert in Canada was een klasgenoot van mij op de lagere school in de Mennonietenbuurt. Simon Jan heeft bij mij drie boeken afgegeven: één exemplaar voor de kerk, één exemplaar voor de stichting Oud Uithoorn-De Kwakel en ik heb een exemplaar van hem gekregen. Het boek voor de kerk staat in de boekenkast achterin de kerkzaal van De Schutse. Als u het interessant lijkt: neem dan het boek een week mee naar huis, maar breng het a.u.b. weer terug naar de kerk, zodat anderen er ook van kunnen genieten.
Anton van Hilten

Redactie kerkblad Op Weg

Kerkblad 'Op Weg'
CoverOpWeg200509 Elke vier weken verschijnt Op Weg,
kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Uithoorn.
Delen hieruit staan op deze website. Het hele kerkblad lezen?
Stuur een e-mail naar
o.v.v. Tekst kerkblad.
We sturen Op Weg toe als pdf-bestand.
    Redactie kerkblad 'Op Weg'


Inleveren kopij
Kopij dient een week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur
in bezit te zijn van de redactie:
nr.   Kopij inleveren   Uitgave datum
1.   wo 31 aug   ma 5 sep
2.   wo 28 sep   ma 3 okt
3.   wo 26 okt   ma 31 okt
4.   wo 16 nov   ma  21 nov
5.   wo 14 dec   ma 19 dec (kersteditie)
6.   wo 11 jan 2017   ma 16 jan 2017
7.   wo  1 feb   ma 6 feb
8.   wo  1 mrt   ma 6 mrt 
9.   wo 29 mrt   ma 3 apr (paaseditie)
10.   wo 3 mei   ma 8 mei
11.   wo 24 mei   ma 29 mei
12.   wo 14 juni   ma 19 juli
13     wo 12 juli            ma 17 juli

    Redactieleden
Cees van Duren
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953
Henny Groeneweg
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062
Bezorging Op Weg
kerkelijk bureau

Jaco Oosterlee
Geometrieln 192
1421 LD
Uithoorn
tel 0297-566402
Bas Joosse
Ebro 178
1423 AZ
Uithoorn
tel 0297-564519
 
Redactie website
Bas Joosse
    Illustrator
Co Walinga
 

 

Subcategorieën

Meditatie uit kerkblad Op Weg

TRANEN EN VREUGDE

Deze Op Weg omvat de dienst waarin we afscheid nemen van de Thamerkerk en de Startdienst van het nieuwe seizoen. Daarom wil ik hier nog eens opschrijven wat ik als inleiding op vergaderingen weleens kort heb aangeduid. Het gaat over de spanning tussen afscheid nemen en doorgaan, herinneren en vooruitkijken.

De Judeeërs die bij de verovering van Jeruzalem in ballingschap werden gevoerd naar Babel (586 v. Chr.), moesten afscheid nemen van hun huis, hun land, hun koning en hun tempel. Een drama. Vooral die tempel deed pijn: de plek waar je God aanbad, zijn nabijheid ervoer, waar je je diepste verdriet bracht, maar ook het hoogste geluk ervoer. Zoals wij dat kunnen ervaren in kerkdiensten en speciaal bij bijzondere gelegenheden: doop, belijdenis, huwelijk, uitvaart. Die combinatie van persoonlijke herinneringen en momenten van Gods nabijheid maakt van het afscheid van een tempel of kerkgebouw iets bijzonders.

We weten dat de Judeeërs na een paar generaties terug konden naar Judea. Ze hadden geleerd het in ballingschap zonder tempel te doen. Als het moet kan dat: als je de verhalen maar blijft vertellen, de gebeden zeggen, de lofzangen zingen. Maar als het kan – en ze hebben dat ervaren als een Godswonder – dan mag er weer een plek zijn voor God. Het Bijbelboek Ezra vertelt hoe dat gaat, hoe de fundamenten van de nieuwe tempel worden gelegd, plechtig begeleid door psalmgezang, ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw (Ps. 136). Maar er zijn nog mensen in leven, die de eerste tempel nog hebben gezien:

Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van de Heer werden gelegd. Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden… (Ezra 3:11-13)

Ik ken niet veel Bijbelverhalen waarin vreugde en verdriet zo door elkaar lopen. Beide hebben hun recht! Het enthousiasme over het nieuwe begin veegt het verdriet om alles wat er niet meer is niet aan de kant. De verteller geeft geen commentaar. Niemand van de enthousiastelingen zegt tegen de ouderen: ‘Stop met die tranen, er komt toch een prachtige nieuwe tempel!’, en niemand van hen zegt: ‘Hou op met dat gejuich, zie je niet hoe verdrietig wij zijn!’

En dan gaan ze verder: genoeg uitdagingen vóór hen – lees het volgende hoofdstuk. Voor de Judeeërs een vijandige omgeving die die tempel helemaal niet ziet zitten, voor ons andere uitdagingen, zoals de kille wind van secularisatie en ontkerkelijking. Daar moet je samen tegenaan. Maar zonder te vergeten. Je neemt liederen en gebeden, verhalen en gebruiken, mee, je laat ook verdrietig achter wat niet vervangbaar is. Voor beide mag er ruimte zijn.

Ds. Joep Dubbink

E-mail service

Ja, ik wil mij inschrijven en ontvang voortaan automatisch de volgende informatie per e-mail
U kunt zich natuurlijk ook weer afmelden als u geen mails meer wilt ontvangen.

CB Login