Diaconie

Kerkenraad en commissies

De kerkenraad is het beleidsbepalende, coördinerende en besluitnemende orgaan van de gemeente. Hij bestaat uit de ambtsdragers: predikant(en); ouderlingen met een bijzondere opdracht: de voorzitter, de scriba, de jeugdouderling, verder vier pastorale ouderlingen; twee ouderlingen die deel uit maken van het College van kerkrentmeesters en tien diakenen.

De kerkenraad vergadert 4 keer per jaar op de vierde dinsdag van de maand in september, november, maart en juni. Indien gewenst wordt een extra kerkenraadsvergadering belegd. Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de predikant(en), de jeugdouderling, een pastorale ouderling, de voorzitter en de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de voorzitter van de Diaconie en een diaken. Het moderamen regelt de lopende zaken, bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad. Het moderamen vergadert meestal op de tweede dinsdag van de maand. De kerkenraad kent naast het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters, een aantal commissies.

Dit zijn: de jeugdraad, de commissie eredienst, de commissie vorming en toerusting en de redactie van het kerkblad Op Weg en de website. Jaarlijks wordt in aanwezigheid van vertegenwoordigers van deze groeperingen het jaarverslag in het moderamen besproken. Ook de predikant(en) en kerkelijk werker leveren jaarlijks een jaarverslag in dat onderwerp van bespreking is in de kerkenraad.

Diaconie

Diaconie
 
57

IM-Diaconie

 
Penningmeester diaconie
 
Diaconie
 
Voorzitter diaconie

CB Login