test _rvk nieuws

RvK Uithoorn en de Kwakel

 1. Vaste jaarlijkse activiteiten van de Raad

  • Viering van de zondag van de eenheid in januari
  • Gebedsdienst in het kader van Wereldgebedsdag op de 1ste vrijdag in maart
  • Drie sobere maaltijden in de veertigdagentijd
  • Viering aan de vooravond van Pinksteren
  • Wereldmaaltijd en vredesvesper in vredesweek in september
  • Iedere vrijdagavond weeksluiting in verzorgingscentrum Het Hoge Heem
  • Tenminste twee thema-avonden per jaar
  • Zangavond in samenwerking met de Evangelische Christen Gemeenschap en Perkigemeenschap
  • Kerstattenties voor alle bewoners van Het Hoge Heem, Midden-Heem en Lage Heem
  • Gezamenlijke kerstadvertentie in een lokale krant, samen met Evangelische Christen Gemeenschap
  • Overbrengen van Ramadangroet aan bestuur van moskee in Uithoorn
  • Bloemenhulde op 4 mei bij Stiltemonument in Uithoorn

   

  Oecumenische rouwgroep

  Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel bijeenkomsten voor mensen die iemand aan de dood verloren hebben. Het kan daarbij gaan om een partner, kind of andere dierbare. Centraal staat het uitwisselen van ervaringen. Deze groep staat open voor iedereen.

  Meer informatie

  Ervaring van deelnemer aan de rouwgroep

   

  Oecumenische reizen 

  Lees hier een kort verslag van de reis naar Andulusië in 2015.

  Lees hier een kort verslag van de reis naar de Baltische Staten in 2014.

  Lees hier een kort verslag van de reis naar Macedonië in 2013.

   

   

   

   

   

 2.  

  Een groep lotgenoten, waarmee je je eigen ervaringen deelt en waarbij je vaak herkenning ziet, kan dan best wat voor je betekenen. Dat is de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Deze groep helpt je niet van je verdriet af, die pretentie kunnen we niet waarmaken maar het helpt wel om verder te komen. Zie het maar als een steuntje in de rug. 

   

  Een ieder, of het nou lang of kort geleden is dat u een geliefde verloor, is van harte welkom. Meer informatie kunt u opvragen bij kerkelijk werker Trudy Joosse, 0297 - 564519 of en catechiste Elly van Rooden, 0252 – 517592 of .

   

  In januari 2017 zal er een nieuwe rouwgroep starten. Op 13 december is er een informatiemiddag over de rouwgroep.

   

   

 3.  

  We wisten ons met elkaar verbonden, in Uithoorn en De Kwakel, maar ook met andere christenen over de hele wereld. We volgden deze zondag de teksten en lezingen samengesteld door christenen in Brazilië. Centraal in de liturgie stond het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 die op het heetst van de dag water ging putten. Jezus vroeg haar om water. En hij spreekt met haar over de behoefte aan levend water. Elk mens heeft behoefte aan water en elk mens dorst naar levend water. Dat hebben we met elkaar gemeen. Samen biddend, zingend en luisterend konden we ervaren dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de Bron.

   

  Lees hier de overdenking van ds. Joep Dubbink.

   

   

   

PKN nieuws (mod 110)

Nieuws van Protestantse Kerk in Nederland

 • Gesprek van hart tot hart over huwelijk en homohuwelijk
  Tijdens de generale synode is bij nader inzien toch geen besluit genomen over ordinanties 5.3 en 5.4. De ordinanties in de kerkorde die over het huwelijk gaan. Scriba De Reuver: “Een gesprek van hart tot hart is namelijk belangrijker dan een standpunten-discussie.”

  Dit onderwerp stond op de agenda, omdat dit onderwerp is aangereikt tijdens een eerdere brainstorm over toekomstige onderwerpen voor de synode agenda.

  Eenheid is ons niet gegeven

  De scriba gaf in zijn inleiding bij dit onderwerp aan dat het om een ‘diep existentiële zaak gaat’. “Relaties van twee mensen in liefde en trouw die om een kerkelijke zegen - zegen van Godswege - vragen. Diep existentieel, zegen en hoog: bekroning van relatie van liefde en trouw.”

  Op tafel lag een besluitvoorstel van het moderamen om de kerkorde niet te wijzigen. Vanuit de gedachten dat:

  • de eerdere gedane waarneming dat eenheid van visie en beleid in dezen ook ons in de Protestantse Kerk in Nederland niet is gegeven is nog steeds van kracht;
  • de vrijheid die aan gemeenten is gegeven in ord. 5-3 en 5-4 is een manier om met elkaar samen te leven in de Protestantse Kerk in Nederland;
  • het gesprek dat over deze zaken in de gemeenten van de kerk gevoerd wordt is waardevol en tegelijk kwetsbaar en dient daarom gekoesterd te worden; een proces van considereren over een wijziging van ord. 5-3 en ord. 5-4 is daaraan niet dienstbaar;
  • om deze reden is het niet wenselijk om herziening van het bepaalde in ord. 5-3 en 5-4 na te streven.

  Op tafel lagen echter enkele tegenvoorstellen en een motie van synodeleden om de kerkorde wél te wijzigen. Wijzigingen waardoor er meer ruimte en gelijkheid voor het homohuwelijk in de kerkorde zou ontstaan dan nu het geval is.

  Persoonlijk en kwetsbaar

  Om niet in een ‘standpunten-discussie’ te belanden, maar om het gesprek zorgvuldig te kunnen voeren, werd door het moderamen voorgesteld om het besluit uit te stellen. De Reuver: “Het is belangrijk dat wij niet over elkaars geweten heersen. Dat is verdraaid lastig voor ons allemaal. Daarom nu graag verhalen delen van hart tot hart. Een volgende keer pas kerkordeteksten”.

  Sommige synodeleden hadden liever gezien dat er een besluit werd genomen. Ds. Oostenbrink (classis Hardenberg): “Ik vroeg recht, ik kreeg aandacht. Kunt u beloven dat als u het besluit nu uitstelt, dat het volgende besluitvoorstel wel aanstuurt op een wijziging van de kerkorde. Ik wil niet nog een half jaar slapeloze nachten.”

  Ds. van Duijvenbode (classis Delft) is juist ‘blij’ dat de stemming is uitgesteld. “Ik kan met heel veel consideraties die hier op tafel liggen mee als het om mijn eigen ziel gaat. Maar ik zit met diezelfde ziel vast aan de gereformeerde bond en confessionele beweging. Ik voel me verscheurd. Ik wil niet dat gemeenten de Protestantse Kerk verlaten. Ik krijg ook jeuk van toezeggingen als ‘we komen er ook terug’. Help ons dan - en ik bedoel dan vooral de rechterkant van de kerk - om dat gesprek te voeren.”

  Dit zijn slechts twee van de tientallen persoonlijke en kwetsbare reacties die de synodeleden hebben gedeeld.

  Kerkordelijk verwoorden

  Scriba ds. René de Reuver eindigde dit agendapunt met de volgende woorden: 
  "In de Protestantse Kerk gaat het om inclusief kerkzijn, delend aan de ene tafel, die ervan leeft dat God 'beide kinderen*' ziet, uit liefde. Zowel homo's als hetero's. Ook hen die innerlijk geen ruimte vinden voor inzegening van een homohuwelijk. Het is de uitdaging voor het moderamen, voor de synode, om dit kerkordelijk te verwoorden."

  *Verwijzing naar het Bijbelverhaal van 'De Verloren Zoon'

 • Huisgemeente: aangeklede groep of uitgeklede gemeente?
  Is een huisgemeente een aangeklede groep of een uitgeklede gemeente? En welk kledingstuk hebben ze dan gemeenschappelijk? Deze vragen vatten het synodegesprek over huisgemeenten prachtig samen.

  Kerk2025

  De synode sprak over dit thema, omdat huisgemeenten onderdeel zijn van de toekomstvisie Kerk2025 van de Protestantse Kerk. In de toekomst is wellicht niet overal meer een gemeente te vinden. Op deze plek zou een huisgemeente kunnen ontstaan. De classes hebben al gereageerd op de eerste voorstellen voor kerkordewijzigingen op dit gebied.

  Er lag een nota op tafel waarin dr. Sake Stoppels, op verzoek van het moderamen en het Platform Kerk2025, schrijft over de huisgemeente. Niet alleen als optie op de zogenaamde open plekken, maar ook als missionaire mogelijkheid.

  Vragen bij huisgemeenten

  Als reactie op de nota sprak de synode over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor huisgemeenten. De synodeleden stonden stil bij de volgende vragen: Waar denken ze aan bij het begrip huisgemeenten? Welke taken heeft een huisgemeente? Hoe zien zij de inbedding van huisgemeenten in het geheel van de Protestantse Kerk? En wie mogen er voorgaan in een huisgemeente?

  Per vraag waren er diverse sprekers. Een bloemlezing van de reacties.

  Ds. Boon (Evangelisch Lutherse Synode) wil graag opheldering over het verschil tussen een kerngemeente, pioniersgemeente en een huisgemeente. "Vooral het verschil tussen de laatste twee zie ik niet." Ds. Oldenhuis (Evangelisch Altreformierte Kirche) waarschuwt voor het risico dat huisgemeenten ‘tegengemeenten’ worden van bestaande gemeenten.

  Ouderling Siebert (classis Ommen) denkt dat het beter is om huisgemeenten te adviseren en niet te reguleren. “Ik denk dat we niet om het huidige individualisme heen kunnen.” Ds. Oostenbrink (classis Hardenberg) pleit ook voor ruimte. “Ik geloof dat ik het goed zou vinden als we als Protestantse Kerk een keurmerk zouden aanbieden aan dit soort groepen. Dat we dingen aanbieden, maar niet verplicht stellen.” Hoe dat keurmerk verstrekt moet worden, weet hij nog niet. Diaken Visser (classis Zoetermeer) vreest juist chaos. “Laat in huisgemeenten alleen predikanten en preekconsenthouders voorgaan.” Terwijl ds. Van Duijvenbode (classis Delft) juist laagkerkelijke en niet-ambtelijke plekken voor zich ziet.

  Nog geen antwoorden

  Er werden nog geen antwoorden gegeven op al deze vragen en opmerkingen, maar de opmerkingen van de synodeleden worden meegenomen en verwerkt tot een tweede lezing van een kerkordelijke tekst over de huisgemeente. Deze tekst zal in het voorjaar aan de generale synode worden voorgelegd.

 • Wat is protestantse liturgie?
  ‘Hier komt de dominee met z’n lange tabberd. We zingen eerst van God’. Zo vatte de vierjarige Marcel Barnard zijn eerste kerkdienst samen.

  Waar het in de liturgie om gaat

  Inmiddels, 56 jaar later, is hij professor Praktische Theologie/ Liturgiewetenschap (Protestants Theologische Universiteit). Op verzoek van het moderamen heeft hij de notitie ‘Tot Gods eer’ geschreven. De notitie maakt duidelijk waar het in de liturgie om gaat, hoe divers protestantse liturgie is en aan welke criteria een protestantse kerkdienst moet voldoen wil het een eredienst zijn.

  In een persoonlijk verhaal nam Barnard de synodeleden mee in zijn eigen liturgische ontwikkeling. Van het kerkje spelen thuis (zie foto) - hij speelde zowel organist als dominee - tot zijn ervaring op het platteland van Zuid-Afrika met een zes uur durende kerkdienst. “Een kerkdienst die mij meer dan enige andere liturgische vorm het dichtst bracht bij de rituele en liturgische gestalten waarvan Oude en Nieuwe Testament getuigen."

  Wat raakt u het meest in de liturgie?

  De synodeleden gingen in kleine groepen uiteen om over liturgie in gesprek te gaan. Ze kregen persoonlijke vragen voorgelegd, zoals: Wat is voor u liturgie? Wat raakt u het meest in de liturgie? Welke elementen zijn voor u wezenlijk voor een protestantse eredienst?

  Tijdens de plenaire terugkoppeling van de gesprekken in deze groepen werd duidelijk dat "iedereen herkent dat hij geraakt wordt door de liturgie" (ouderling J. Opmeer, classis Heusden-Almkerk). Een andere groep vatte het gesprek als volgt samen: "Liturgie is het samen afstemmen op de golflengte van God in vieren, delen en beleven" (ds. Perla Akerboom - Evangelisch Lutherse Synode). Maar er zijn ook zorgen over de aansluiting van jongeren bij de liturgie (ds. De Jager - classis Groningen).

  Liturgie gaat taal te boven

  Prof. Barnard zou het liefst op alle reacties van de groepen ingaan. “Iedereen zegt wat anders over liturgie. Het maakt duidelijk dat liturgie taal te boven gaat.” Ook scriba René de Reuver is blij met alle reacties. “Prachtig dat synodeleden een mooi en persoonlijk gesprek over liturgie gevoerd hebben.” HIj hoopt dat dit gesprek ook in gemeenten gaat plaatsvinden.

  Barnard in de notitie: “Liturgie moet je vieren. De ervaring van het vieren is altijd groter dan er (...) over te spreken. Toch zouden we elkaar onze persoonlijke verhalen binnen dat grote liturgische bestek van onze kerk moeten vertellen en die verzamelen.”

  Kern van kerkzijn

  De notitie ‘Tot Gods Eer’ is net als de eerdere notitie over het avondmaal in lijn met de visie achter ‘Kerk 2025’: wat is de kern van kerkzijn?

  De Reuver zegt hierover: “Wat is nou de protestantse traditie? Wat maakt een eredienst nou tot een protestantse eredienst? Het is goed om bij deze vragen stil te staan. Om je te beseffen wat de kern van kerkzijn is."

  De notitie ‘Tot Gods Eer’ is door de generale synode aanvaard als handreiking voor geloofsgesprek over liturgie in de gemeenten en haar kerkenraden. Wel nadat de notitie - op verzoek van de synode - gebruiksvriendelijker is gemaakt. Er worden gespreksvragen aan de notitie toegevoegd. Ook worden er filmpjes bij de notitie gemaakt met voorbeelden van verschillende liturgische vormen. Dit ter ondersteuning van het gesprek in de gemeenten.

test RvK Uithoorn en de Kwakel

RvK Uithoorn en de Kwakel

 • Activiteiten

  Vaste jaarlijkse activiteiten van de Raad

  • Viering van de zondag van de eenheid in januari
  • Gebedsdienst in het kader van Wereldgebedsdag op de 1ste vrijdag in maart
  • Drie sobere maaltijden in de veertigdagentijd
  • Viering aan de vooravond van Pinksteren
  • Wereldmaaltijd en vredesvesper in vredesweek in september
  • Iedere vrijdagavond weeksluiting in verzorgingscentrum Het Hoge Heem
  • Tenminste twee thema-avonden per jaar
  • Zangavond in samenwerking met de Evangelische Christen Gemeenschap en Perkigemeenschap
  • Kerstattenties voor alle bewoners van Het Hoge Heem, Midden-Heem en Lage Heem
  • Gezamenlijke kerstadvertentie in een lokale krant, samen met Evangelische Christen Gemeenschap
  • Overbrengen van Ramadangroet aan bestuur van moskee in Uithoorn
  • Bloemenhulde op 4 mei bij Stiltemonument in Uithoorn

   

  Oecumenische rouwgroep

  Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel bijeenkomsten voor mensen die iemand aan de dood verloren hebben. Het kan daarbij gaan om een partner, kind of andere dierbare. Centraal staat het uitwisselen van ervaringen. Deze groep staat open voor iedereen.

  Meer informatie

  Ervaring van deelnemer aan de rouwgroep

   

  Oecumenische reizen 

  Lees hier een kort verslag van de reis naar Andulusië in 2015.

  Lees hier een kort verslag van de reis naar de Baltische Staten in 2014.

  Lees hier een kort verslag van de reis naar Macedonië in 2013.

   

   

   

   

   

 • Rouwgroep algemeen

   

  Een groep lotgenoten, waarmee je je eigen ervaringen deelt en waarbij je vaak herkenning ziet, kan dan best wat voor je betekenen. Dat is de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Deze groep helpt je niet van je verdriet af, die pretentie kunnen we niet waarmaken maar het helpt wel om verder te komen. Zie het maar als een steuntje in de rug. 

   

  Een ieder, of het nou lang of kort geleden is dat u een geliefde verloor, is van harte welkom. Meer informatie kunt u opvragen bij kerkelijk werker Trudy Joosse, 0297 - 564519 of en catechiste Elly van Rooden, 0252 – 517592 of .

   

  In januari 2017 zal er een nieuwe rouwgroep starten. Op 13 december is er een informatiemiddag over de rouwgroep.

   

   

 • Met elkaar naar één kerk

   

  We wisten ons met elkaar verbonden, in Uithoorn en De Kwakel, maar ook met andere christenen over de hele wereld. We volgden deze zondag de teksten en lezingen samengesteld door christenen in Brazilië. Centraal in de liturgie stond het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 die op het heetst van de dag water ging putten. Jezus vroeg haar om water. En hij spreekt met haar over de behoefte aan levend water. Elk mens heeft behoefte aan water en elk mens dorst naar levend water. Dat hebben we met elkaar gemeen. Samen biddend, zingend en luisterend konden we ervaren dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de Bron.

   

  Lees hier de overdenking van ds. Joep Dubbink.

   

   

   

CB Login